A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОбявленияОбявление

сряда, 14 Юни 2017  64
Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Мариан Жоров Мазгалджиев е издадена Заповед № 161 от 09.06.2017 г. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план...

Обявление

сряда, 14 Юни 2017  56
Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Ангел Пламенов Камберов е издадена Заповед № 166 от 09.06.2017 год. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план...

Обявление

сряда, 14 Юни 2017  63
Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Дичо Здравков Беширов и Ирина Асенова Беширова е издадена Заповед № 162 от 09.06.2017 год. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план...

Обявление

четвъртък, 20 Април 2017  67
Община Златоград, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява: С Решение № Ж 465 от 06.04.2017 г., Общински съвет Златоград: 1. Одобрява задание по чл.125 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване за част от Поземлен имот с идентификатор 31111.27.125...

Обявление

сряда, 05 Април 2017  60
Община Златоград, Област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява, че по Заявление от Нейко Ясенов Елинов е издадена Заповед № 103/05.04.2017 год. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ)

Съобщение

вторник, 10 Януари 2017  71
Община Златоград, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява: С решение № Ж 395 от 29.12.2016 г., Общински съвет Златоград: 1.Одобрява задание по чл.125 от ЗУТ за изработване на ПУП-ПР за Поземлен имот с проектен № 004387, местност “Улевото”, землище на с.Старцево, община Златоград.

Съобщение

вторник, 10 Януари 2017  82
Община Златоград, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява: С решение № Ж 392 от 29.12.2016 г., Общински съвет Златоград: 1.Одобрява задание по чл.125 от ЗУТ за изработване на ПУП-ПЗ за Поземлен имот с проектен № 000464 с площ 121 м2 (образуван от поземлен имот с № 000269), местност “Чаирът”, землище на с.Аламовци, община Златоград.

Съобщение

петък, 07 Октомври 2016  64
Община Златоград, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява: С решение № Ж 278 от 04.08.2106 г . на Общински съвет Златоград е разрешено изготвяне на Подробен устройствен план – План регулация (ПУП – ПР) за ПИ с идентификатор 31111.22.141 по Кадастрална карта на гр.Златоград.

Актуално
Предстоящи събития