A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВЛЕНИЕпетък, 01 Октомври 2021  87

Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от ЗММ-Златоград“ АД, представлявано от Светлана Цветкова е издадена Заповед № 288 от 30.09.2021 г. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) в обхват на Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 31111.36.136 по Кадастрална карта на гр.Златоград.

С представеното предложение за изменение на ПУП-ПРЗ се предвижда за ПИ с идентификатор 31111.36.136 по Кадастрална карта на гр.Златоград да се образуват следните урегулирани поземлени имота:

1. УПИ ІІ-За производствена дейност, кв.59.

2. УПИ ІІІ-За производствена дейност, кв.59.

3. УПИ ІV-За производствена дейност, кв.59.

4. УПИ V-За производствена дейност, кв.59.

За достъп до УПИ ІІ-За производствена дейност, кв.59 се предвижда премостване на граничното дере с улична регулация на задънена  улица с ширина 7,5 м.

С улична регулация се предвижда второстепенна улица по трасето на съществуващ път, преминаващ през ПИ с идентификатори 31111.36.134, 31111.36.139, 31111.36.143 и 31111.36.144  с минимална ширина от 6,0 метра, свързваща се със съществуващо отклонение на ул. „България“.

Част от ПИ с идентификатор 31111.36.136 попада в обхвата на улицата, за което е нужен договор с общината.

Планът за застрояване предвижда запазване на съществуващите сгради. С ограничителни линии на застрояване се предвижда възможността за разширение на съществуващите или строителство на нови сгради.

В 14 дневен срок от настоящото обявяване, предложението за изменение на ПУП-ПРЗ и Заповедта на Кмета на Община Златоград може да се разгледат в Дирекция “Устройство на територията” при Общинска администрация Златоград  ет.6, стая № 1.

           

 

З А П О В Е Д

ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН

Във връзка с подадено заявление с вх.№ 52-00-626/18.08.2021 г. от „ЗММ-Златоград“ АД, представлявано от Светлана Асенова Цветкова - искане за изготвяне на проект за изменение на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, с приложена графична част – предложение за изменение; Нотариален акт № 76, том І, рег.№ 842, д.№ 77/2005 г.; Становище № 19/15.09.2021 г. на Главен архитект на Община Златоград по реда на чл.135, ал.4, т.1 от ЗУТ и на основание чл.135, ал.3 от ЗУТ; чл.124а, ал.2 от ЗУТ; чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ

 

Р А З Р Е Ш А В А М

Да се изготви проект за изменение на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) в обхват на Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 31111.36.136 по Кадастрална карта на гр.Златоград.

            С представеното предложение за изменение на ПУП-ПРЗ се предвижда за ПИ с идентификатор 31111.36.136 по Кадастрална карта на гр.Златоград да се образуват следните урегулирани поземлени имота:

1. УПИ ІІ-За производствена дейност, кв.59.

2. УПИ ІІІ-За производствена дейност, кв.59.

3. УПИ ІV-За производствена дейност, кв.59.

5. УПИ V-За производствена дейност, кв.59.

За достъп до УПИ ІІ-За производствена дейност, кв.59 се предвижда премостване на граничното дере с улична регулация на задънена  улица с ширина 7,5 м.

С улична регулация се предвижда второстепенна улица по трасето на съществуващ път, преминаващ през ПИ с идентификатори 31111.36.134, 31111.36.139, 31111.36.143 и 31111.36.144  с минимална ширина от 6,0 метра, свързваща се със съществуващо отклонение на ул. „България“.

Част от ПИ с идентификатор 31111.36.136 попада в обхвата на улицата, за което е нужен договор с общината.

Планът за застрояване предвижда запазване на съществуващите сгради. С ограничителни линии на застрояване се предвижда възможността за разширение на съществуващите или строителство на нови сгради.

Проектът да отговаря на изискванията на Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове (Д.в. бр.67/2001 г., изм. и доп. бр.68/2004 г.)

На основание чл.135, ал.6 от ЗУТ, спирам прилагането на действащия устройствен план в определения срок не повече от една година.

Заповедта да се съобщи на заявителите и Дирекция УТ – Община Златоград за сведение и изпълнение.

МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ

Кмет на Община Златоград‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития