A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Заместник-кмет на Община ЗлатоградЕлмира Боянова Угорлиева-Пехливанова

Дата на раждане: 04 октомври 1973 г., в гр. Златоград

Образование:

 • Софийски университет „Св. Климент Охридски"
 • СОУ „Антим І", гр. Златоград
 • ОУ „Васил Левски", гр. Златоград

Квалификация: Магистър по българска политика и управление

Специалност: Политология

Допълнителна квалификация:

 • Декември 2007 г. ФРМС - Практическо обучение за фасилитатори
 • Декември 2005 г. Български център за нестопанско право, Фондация за развитие на гражданското общество - Унгария, ААМР - Засилване на съдебните инициативи в България
 • Март 2005 г. ФРМС - Подготовка на проекти
 • Април-септември 2003 г. Фондация за развитие на предприемачеството - Регионална структурна политика на ЕС; Мониторинг и оценка на проекти
 • Юни 2002 г. Американска агенция за международно развитие и ФРМС - "Обслужване на гражданите"
 • Юни 2000 г. СУ "Св. Климент Охридски" и Държавното училище по туризъм - Испания - "Концепции за развитие на позитивно отношение към туризма"

Професионален опит:

 • 02.04. 2008 г. - към момента - Заместник-кмет на община Златоград
 • 08.2005 г. - 03.2006 г. - Ръководител на проект „Отворени врати" по програма ИУСС на ААМР
 • 15.12.2004 г. - 15.06.2005 г. - Ръководител на проект „Здрав дух в здраво тяло", финансиран от фондация „ЕкоОбщност"
 • 31.11.2004г.- 31.10.2005 г. - Координатор на проект „Градове на приятелството" по програма PHARE - трансгранично сътрудничество България - Гърция BG 2002/000-624-05.11;
 • 15.12.2003 г. - 15.12.2004 г. - Ръководител на проект по програма PHARE - трансгранично сътрудничество България - Гърция;, Ръководител на проект "Екоекспедиция в Златоград" по програма Младеж на Министерството на младежта и спорта;
 • 06.01.2000 г. - 06.02.2004 г. - Старши експерт "Култура, туризъм и младежки дейности", в Общинска администрация, Златоград

Семейно положение:
омъжена, с две деца

За контакти:

гр.Златоград, ул. "Стефан Стамболов" № 1, ПК 4980

(+359) 3071 23 40

deputy_mayor@zlatograd.bg

 

Администрация
Кмет Правомощия на кмета Отчети на кмета Приемен ден Заместник-кмет Секретар Структура Работно време Етичен кодекс Кметства и кметски наместничества Декларации по ЗПУКИ Декларации по ЗПКОНПИ Достъп до обществена информация
Публични регистри, съхранявани от администрацията – наименование и ред за достъп Описание на регистри и база данни Закон за достъп до обществена информация Отговорен служител за работа по ЗДОИ Отчети за дейността по ЗДОИ Заявление за достъп до информация Заявление за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно ползване Ред и условия за повторно използване на информация от обществения сектор Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация Списък на категориите обществена информация, подлежаща на публикуване в интернет за дейността на Община Златоград и форматите, в които е достъпна Списък на категориите информация, създавана, обработвана и съхранявана в Община Златоград, подлежащи на класификация като служебна тайна Списъци на разсекретените по §9 от ЗЗКИ, документи Информация,предоставяна повече от три пъти по заявления за достъп Разяснителна информация относно упражняване правото на достъп Списък на разсекретени документи
Телефонен указател Архив
Предстоящи събития