A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Обявление по Заявление от Златко Травлеввторник, 15 Септември 2020  68

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Златко Травлев е издадена Заповед № 341 от 11.09.2020 г. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План регулация (ПУП-ПР) в обхват на УПИ ІІ-597, кв.50 и част от улична регулация при о.т. 263 по ПУП на с.Старцево.

С изготвения проект за изменение на ПУП-ПР се предвижда да се промени част от североизточната и югозападната регулационни линии на УПИ ІІ-587, като същите минат по начин на ползване. С така предложеното изменение към урегулирания поземлен имот се присъединява земя-общинска собственост с площ 182 м2, за което има сключен договор за покупко-продажба  на недвижим имот.

В 14 дневен срок от настоящото обявяване, предложението за изменение на ПУП-ПР и Заповедта на Кмета на Община Златоград може да се разгледат в Дирекция “Устройство на територията” при Общинска администрация Златоград  ет.6, стая № 1.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития