A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Обявление по заявление от Янко Масатевпонеделник, 01 Март 2021  178

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Янко Масатев е издадена Заповед № 62 от 26.02.2021 г. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – план регулация (ПУП – ПР) в обхват на Урегулиран поземлен имот Урегулиран поземлен имот (УПИ) І-373, УПИ ІІ-373, кв.20 по ПУП на с.Долен и улична регулация между о.т.136 и о.т. 139.

С изготвеният проект за изменение на ПУП-ПР се предвижда регулационните линии на УПИ І-373, кв.20 по ПУП на с.Долен да минат по заснети граници на ползване, във връзка с което се изменя и източната регулационна линия на УПИ ІІ-373, кв.20 по ПУП на с.Долен.

Площта на УПИ І-373, кв.20 по ПУП на с.Долен е 839 кв.м.

В 14 дневен срок от настоящото обявяване, предложението за изменение на ПУП-ПР и Заповедта на Кмета на Община Златоград може да се разгледат в Дирекция “Устройство на територията” при Общинска администрация Златоград  ет.6, стая № 1.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития