A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВЛЕНИЕпетък, 01 Октомври 2021  136

Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Мирослав Янчев – Кмет на Община Златоград е издадена Заповед № 289 от 30.09.2021 г. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – план регулация (ПУП – ПР) в обхват на северната регулационна линия на ул. „Витоша“ от о.т. 479 до о.т. 643, кв.23 по плана на с. Ерма река.

  След геодезическо заснемане на място и отразяване на съществуващо положение на речно корито върху действащ ПУП на с. Ерма река, се констатира необходимостта от изменение на северната регулационна линия на ул. „Витоша“ от о.т. 479 до о.т. 643, кв.23 по ПУП на с.Ерма река.

Предложеното местоположение на новата регулационна линия е във връзка с актуална кадастрална основа заснета на място и е съобразно изготвен хидроложки доклад. С проекта за изменение се постига разширение на речното корито на р.Ерма река в обхват от о.т. 479 до о.т.643.

В 14 дневен срок от настоящото обявяване, предложението за изменение на ПУП-ПР и Заповедта на Кмета на Община Златоград може да се разгледат в Дирекция “Устройство на територията” при Общинска администрация Златоград  ет.6, стая № 1.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития