A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

СЪОБЩЕНИЕпонеделник, 04 Януари 2021  206

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

№ 156/31.12.2020 г.

Община Златоград, Област Смолян, обявява, че във връзка с изготвено предложение за промяна на Подробен устройствен план (ПУП) в обхват на ПИ 383, ПИ 471, участващи в образуването на Урегулиран поземлени имот (УПИ) X-Цех за безвредно производство, кв. 8 и улична регулация по ПУП на гр. Златоград, с цел изключване на частта, попадаща в улична регулация от ПИ 383, разделянето му и обособяване на нови УПИ XII-383 озеленяване и УПИ XIII-383 озеленяване, кв.8 по кадастралния и регулационен план на с. Ерма река,  предлага: 

Общински терен с обща площ 14 м2, представляващ част от ПИ 471, участващ в образуването на УПИ Х-Цех безвредна промишленост, кв. 8 по действащия кадастрален и регулационен план на с. Ерма река, предвиден за включване в новообразувани УПИ, както следва: 9 кв.м. към нов УПИ ХІІ-383 и 5 кв.м. към нов УПИ ХІІІ-383, кв.8 по ПУП на с. Ерма река, на цена, определена от лицензиран оценител, в размер на  140,00 лв. без ДДС, да се замени със

земя с обща площ 14 кв.м., представляващ част от ПИ 383, кв. 8 по действащия кадастрален и регулационен план на с. Ерма река, попадаща в улична регулация - тупик и ул. „Христо Ботев”, на цена, определена от лицензиран оценител, в размер на  140,00 лв. без ДДС.

Общинска администрация Златоград‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития