A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Обявление за разрешение за изготвяне на ПУП-ПР за Гробищен терен в гр. Златоградпетък, 18 Декември 2020  160

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Златоград, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява:

С решение № З 189 от 21.10.2020 г. на Общински съвет Златоград е:

  1. Разрешено изработването на Подробен устройствен план – План регулация в обхват на поземлен имот с идентификатор (ПИ) 31111.18.21, местността „Долът”,  представляващ  земеделски имот в неурбанизираната територия на гр.Златоград, с начин на трайно ползване – ливада, с площ 1278м2, категория  ІХ, като ПИ 31111.18.21 по КК на Златоград се присъедини към УПИ І-Гробищен терен, кв.149 по ПУП на гр.Златоград, отреден върху поземлен имот с идентификатор 31111.36.449 по КК на Златоград.
  2. Одобрено Задание за изготвяне на проект за ПУП-ПР по чл.125 от ЗУТ, съставено от Възложителя, неразделна част от решение № З 189 от 21.10.2020 г. на Общински съвет Златоград

Решението на Общински съвет Златоград е изложено на таблото в сградата на Общинска администрация Златоград, гр. Златоград, ул. „Стефан Стамболов” № 1 и е публикувано на интернет страницата на Община Златоград, в раздел Решения на Общински съвет Златоград.

 ‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития