A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВЛЕНИЕчетвъртък, 25 Ноември 2021  74

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Елеонора Куцова е издадена Заповед № 357 от 22.11.2021 г. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) в обхват на Урегулиран поземлен имот (УПИ) VІ-308, кв.34; УПИ ІІ, отреден на части от ПИ 308, 320, 313, 314, 306, 319 и на ПИ 321; улична регулация представляваща част от ПИ 308 между УПИ VІ-308-, кв.34 и УПИ ІІ, кв.38 по ПУП на с.Старцево.

С изготвеният проект за изменение на ПУП – ПРЗ се предвижда частите от поземлен имот 308, участващи в улична регулация (не реализирана) и в УПИ ІІ, кв.38 по ПУП на с.Старцево да се присъединят към УПИ VІ-308, кв.38. Площта на новия УПИ VІ-308-за жилищно строителство е 2 156 кв.м. При прекъсване на уличната регулация в участъка на имот 308 се образуват две задънени улици, отговарящи на чл.81, ал.1 от ЗУТ.

Планът за застрояване е решен със задължителни и ограничителни линии на застрояване и съобразен със сервитутната зона за ел.мрежа НН, минаваща по отредената улица. Със задължителни линии на застрояване е показана съществуващата застройка на допълващо застрояване в ПИ 308.

В 14 дневен срок от настоящото обявяване, предложението за изменение на ПУП-ПР и Заповедта на Кмета на Община Златоград може да се разгледат в Дирекция “Устройство на територията” при Общинска администрация Златоград  ет.6, стая № 1.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития