A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Устройство на териториятаАдминистративни услуги по устройство на територията

2399 Презаверяване на скица, от издаването на която са изтекли 6 месеца

Необходими документи за заявяване на услугата:
1. Заявление по образец;
2. Скица или схема - оригинал;
3. Документ за платена такса;
4. Копие от документ за собственост.
Вид на услугата:            обикновена          бърза           експресна
Срок за извършване:          7 дни               3 дни           до 24 часа
Такса:                                    6.00 лв.           12.00 лв.    18.00 лв.

2119 Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство

Необходими документи за заявяване на услугата:
1. Заявление по образец
2. Актуална скица на имота - оригинал
3. Документ за собственост
4. Документ за платена такса
Вид на услугата:             обикновена           бърза                експресна
Срок за извършване:           7 дни               3 дни               до 24 часа
Такса:                                    12.00 лв.         24.00 лв.         36.00 лв.

1989 Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти

Необходими документи за заявяване на услугата:
1. Заявление по образец
2. Актуална скица на имота - оригинал
3. Документ за собственост
4. Документ за платена такса
Вид на услугата:                   обикновена    
Срок за извършване:           30 дни                        
Такса:                                    70.00 лв.        

 

2018 Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти

Необходими документи за заявяване на услугата:
1. Заявление по образец
2. Актуална скица на имота - копие
3. Документ за собственост
4. Документ за платена такса
Вид на услугата:             обикновена           бърза                експресна
Срок за извършване:           7 дни               3 дни               до 24 часа
Такса:                                    5.00 лв.           10.00 лв.         15.00 лв.

2027 Издаване на скици за недвижими имоти

Необходими документи за заявяване на услугата:
1. Заявление по образец
2. Документ за собственост
3. Документ за платена такса
Вид на услугата:             обикновена           бърза                експресна
Срок за извършване:           7 дни               3 дни               до 24 часа
Такса:                                    15.00 лв.         30.00 лв.         45.00 лв.

2082 Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот

Необходими документи за заявяване на услугата:
1. Заявление по образец
2. Актуална скица на имота - оригинал
3. Документ за собственост
4. Документ за платена такса
Вид на услугата:             обикновена           бърза                експресна
Срок за извършване:           7 дни               3 дни               до 24 часа
Такса:                                    20.00 лв.         40.00 лв.         60.00 лв.

1995 Вписване в регистъра на технически паспорт на строеж

Необходими документи за заявяване на услугата:
1. Заявление по образец
2. Технически паспорт – 2 броя на хартиен носител и 1 брой на магнитен носител
3. Копие от разрешение за строеж
4. Документ за платена цена на услуга
Цена:                          15.00 лв.        

2001 Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове

Необходими документи за заявяване на услугата:
1. Заявление по образец
2. Копие от документ за собственост
3. Предложение за изменение, нанесено върху скица от действащия план – кадастрален или регулационен
4. Декларации за съгласие, в случай че има съсобственици в имота, нотариално заверена или вписване в Заявлението на всички съсобственици със съответните подписи
5. Документ за платена цена на услуга
Цена:                          40.00 лв.        

2083 Издаване скица-виза за проучване и проектиране

Необходими документи за заявяване на услугата:
1. Заявление по образец
1.1 Приложение № 1
1.2 Приложение № 2
2. Комбинирана скица от действаща Кадастрална карта с нанесена регулация или скица от действащ ПУП за населените места без влязла в сила Кадастрална карта
3. Документ за собственост или ОПС
4. Удостоверение за идентичност на имота, когато е необходимо
5. нотариално заверено съгласие на съсобствениците
6. Нотариално заверено съгласие на собствениците на съседни имоти, когато се иска намалени отстояния до границите на имота
7. Документ за платена такса
Вид на услугата:             обикновена           бърза                експресна
Срок за извършване:           7 дни               3 дни               до 24 часа
Такса:                                    25.00 лв.         50.00 лв.         75.00 лв.

2084 Издаване на удостоверение за търпимост на строеж

Необходими документи за заявяване на услугата:
1. Заявление по образец.
1.1. Декларация по § 16, ал. от ЗУТ за строежи до 07.04.1987 г.
1.2. Декларация по § 127 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ – за строежи от след 1987 г.
2. Скица с нанесена сграда или заснемане на сграда от правоспособно лице
3. Удостоверение за регулационно положение – при необходимост.
4. Одобрени проекти  (за извършено строителство). – при необходимост

Вид на услугата:             обикновена           бърза                експресна
Срок за извършване:           7 дни               3 дни               до 24 часа
Цена:                                      25.00 лв.         50.00 лв.         75.00 лв.

1990 Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа

Необходими документи за заявяване на услугата:
1. Заявление по образец;
2. Договор със строител (при строителство по стопански начин - договор с технически ръководител);
3. За строежите от IV-та и по-висока категория - договор с лице упражняващо строителен надзор;
4. Копие от влязло в сила разрешително за строеж;
5. Документ за платена такса.
Цена:                          15.00 лв.        

2098 Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването

Необходими документи за заявяване на услугата:
1. Заявление по образец;
2. Договор със строител (при строителство по стопански начин - договор с технически ръководител);
3. За строежите от IV-та и по-висока категория - договор с лице упражняващо строителен надзор;
4. Копие от влязло в сила разрешително за строеж;
5. Документ за платена такса.
Цена:                          20.00 лв.        

2085 Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.54а ал.3 от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ

Необходими документи за заявяване на услугата:

 • Заявление по образец;
 • Копие от документ за собственост  или договор за наем, когато обектът е отдаден под наем.
 • Копие от разрешението за строеж /акт за узаконяване, ако обекта са узаконява/.
 • Копие от скицата (визата) за  проучване и проектиране.
 • Копие от протокол обр. 2 за откриване на  строителна площадка и определяне на  строителна линия и ниво със заверка на коти по нива (изкоп, цокъл, стреха, било)
 • Копие от протокол обр. 3 – констативен акт за установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробния устройствен план е приложен по отношение на застрояването.
 • Копие от екзекутивната документация за сградите (част архитектурна), съоръженията или подземните проводи.
 • Удостоверение по чл.181от ЗУТ – степен на завършеност или акт обр.14 за приемане на конструкцията
 • Данни от геодезическото заснемане на строежа:
 • Полски измервания, изчисления и координатен регистър на изходните и подробните точки;
 • Скица с нанесени точки от работната геодезическа основа (РГО) и заснети граници, сгради и съоръжения;
 • Кратка обяснителна записка;
 • Документ за предоставени изходни данни за точките от РГО;
 • Данни за правоспособното лице, извършило заснемането.
 • Удостоверение за наследници (при необходимост).
 • Документ за платена цена на услуга.

Вид на услугата:                обикновена        бърза                експресна
Срок за извършване:           7 дни               3 дни                до 24 часа
Цена:                                    11.00 лв.           22.00 лв.          33.00 лв.

2115 Попълване/поправка на кадастрален план

Необходими документи за заявяване на услугата:
1.  Заявление по образец
2.    Скица -  Проект за допълване (поправка) на действащия кадастрален план на гр. Златоград ,изготвена от правоспособно лице по ЗКИР , по НАРЕДБА № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри.
3. Документ за собственост        
Услугата е безплатна.

2117 Одобряване на подробен устройствен план

Необходими документи за заявяване на услугата:
1.     Заявление по обзазец
2.     Копие от документ за собственост (Удостоверение за наследници при необходимост).
3.     Мотивирано предписание по чл. 135 от ЗУТ.
4.     Проект за изменение на ПУП с приложена оригинална скица от действащ план (регулационен или кадастрален).
5.     Квитанция за платена цена на услугата
Цена:                          80.00 лв.        

2063 Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи

Необходими документи за заявяване на услугата:

 • Заявление по образец
 • Документ за собственост;
 • Разрешение за строеж;
 • Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Приложение №2 към чл.7, ал.3, т.2) от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството);
 • Акт за приемане на конструкцията (Приложение №14 към чл.7, ал.3, т.14 за съставяне актове и протоколи по време на строителството);
 • Квитанция за платена цена на услуга.                                                                                            

Вид на услугата:                обикновена        бърза                
Срок за извършване:           14 дни                         3 дни                
Цена:                                    20.00 лв.           40.00 лв. 

2517 Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях

Необходими документи за заявяване на услугата:

Вид на услугата:                обикновена        бърза                експресна
Срок за извършване:           7 дни               3 дни                до 24 часа
Такса:                                     40.00 лв.        80.00 лв.         120.00 лв.

2026 Приемане и удостоверяване предаването на екзекутивна документация

Необходими документи за заявяване на услугата:

 • Заявление по образец
 • Три копия от проекта.
 • Документ за собственост
 • Квитанция за платена цена на услугата

Цена за вид заявена услуга:
Допълващо застрояване                                                                33 лв.                 Жилищни сгради с височина до 10 м                                                          44 лв.
Нежилищни сгради с РЗП до 200 кв. м                                       65 лв.
Жилищни сгради с височина над 10 м.                                       65лв.
Нежилищни сгради РЗП над 200 кв. м                                        88 лв.
Техническа инфраструктура                                                       110 лв.
Вътрешно преустройство                                                             44 лв

2062  Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от ІV и V категория

Необходими документи за заявяване на услугата:

 • Заявление по образец;
 • Документ за собственост или документ за учредено право на строеж в чужд имот или документ за право да се строи в чужд имот по силата на специален закон;
 • Разрешение за строеж (акт за узаконяване);
 • Протокол за определяне на строителна линия и ниво, с резултатите с проверките на достигнатите контролирани нива;
 • Заверена заповедна книга;
 • Акт обр. 14 за приемане на конструкцията;
 • Констативен акт по чл. 176, ал. 1 от ЗУТ за установяване годността за приемане на строежа с приложени към него протоколи за успешно проведени единични изпитвания на машини и съоръжения;
 • Документи, удостоверяващи съответствието на вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите;
 • Документ от Агенцията по кадастъра за изпълнение на изискванията по чл. 175, ал. 5 от ЗУТ за предадена екзекутивна документация, ако такава е необходима;
 • Договор с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура;
 • Други документи, изискващи по закон, съобразно спецификата на строежа;
 • Технически паспорт на строежа (по Наредба № 5/28.12.2006 г., обн. ДВ., бр. 7 от 23.01.2007 г.).

Срок за извършване:          7 дни
Цена: 

 • 220 лв. – Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация.                            
 • 110 лв. – Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за обекти допълващо застрояване.

2054  Разглеждане и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж

Необходими документи за заявяване на услугата:

 • Заявление по образец
 • Скица /виза/ за проучване и проектиране.
 • Три комплекта проекти за одобрение, съгласувани от Възложителя и от водещия проектант
 • Положителни становища (съгласувателни писма)
 • Документ за собственост или ОПС.
 • Документ за платена такса

Цена: 
Допълващо застрояване                                                                75 лв./бр.
Жилищни сгради с височина до 10 м                                        100 лв./бр.
Нежилищни сгради с РЗП до 100 кв. м                                       75 лв./бр.
Нежилищни сгради с РЗП до 200 кв. м                                     160 лв./бр.
Жилищни сгради с височина над 10 м.                                     160 лв./бр.
Нежилищни сгради РЗП над 200 кв. м                                      200 лв./бр.
Техническа инфраструктура                                                       300 лв./бр.
Вътрешно преустройство                                                            100 лв./бр.

2392 Издаване на акт за узаконяване на строеж

Необходими документи за заявяване на услугата:

 • Заявление по образец
 • Копие от документ за собственост.
 • Проект – заснемане за узаконяване – 3 екземпляра.
 • Геодезическа снимка – заснемане на строежа.
 • Квитанция за платена глоба.

Срок за извършване: 30 дни
Цена:  80 лв.

2061 Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект

Необходими документи за заявяване на услугата:

 • Заявление по образец
 • Копие от документ за собственост /Удостоверение за наследници при необходимост/.
 • Три копия от исканите изменения.
 • Копие на издаденото разрешения за строеж.  

Цена: 
Допълващо застрояване                                     37,50 лв.
 Жилищни сгради с височина до 10 м              50,00 лв.
 Нежилищни сгради с РЗП до 100 кв. м            37,50 лв.
 Нежилищни сгради с РЗП до 200 кв. м            80,00 лв.
 Жилищни сгради с височина над 10 м.            80,00 лв.
 Нежилищни сгради РЗП над 200 кв. м            100,00 лв.
 Техническа инфраструктура                             150,00 лв.
 Вътрешно преустройство                                    50,00 лв.

 

2002 Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии

Необходими документи за заявяване на услугата:
1. Заявление по образец
2. Решение на Общинска служба “Земеделие” Златоград  № ……………………………
3. Помощен кадастрален план по чл. 13 а, ал. 1 и ал. 2 от ППЗСПЗЗ (ако липсват данни в кадастралния план или кадастралната карта за границите на имота).
4. Удостоверение за наследници (при необходимост)
5. Удостоверение за идентичност на лице с различни имена (при необходимост)
6. Документ за платена такса

Срок за извършване: 30 дни след приемане на ПКП
Цена:  28 лв.

1991 Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба

Необходими документи за заявяване на услугата:
1. Заявяване по образец
2. Документ за собственост.
3. Одобрени инвестиционни проекти - (одобрени строителни книжа или проект – заснемане от техническо лице)
4.  Документ за платена такса

Вид на услугата:                обикновена        бърза                експресна
Срок за извършване:           14 дни                         3 дни                до 24 часа
Цена:                                      35.00 лв.         70.00 лв.           105.00 лв.

2025 Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива

Необходими документи за заявяване на услугата:

 • Заявление по образец
 • Документ за собственост.
 • Скица от КК и действащ ПУП – при наличие на такъв.
 • Задание за изработване на ПУП или изменение на ПУП, съгласувано с МОСВ – РИОСВ -  Смолян и ако е необходимо с Министерство на културата.        
 • Документ за платена такса

Срок за извършване: 30 дни
Цена:  90 лв.

2112 Издаване на разрешение за строеж

Необходими документи за заявяване на услугата:
1. Заявление по образец
2. Предоставяне на одобрени проекти с необходимите съгласувания с експлоатационните дружества и  РСПБЗН
3. Документ за платена такса
Срок за извършване: 30 дни след одобряване на инвестиционни проекти
Цена:  40 лв.

2113 Презаверка на проекти и разрешение за строеж с изтекъл срок на действие

Необходими документи за заявяване на услугата:
1. Заявление по образец
2. Разрешение за строеж - оригинал
3. Документ за собственост или ОПС
4. Документ за платена такса

Цени на услугите:

 • Презаверка на разрешение за строеж  – 24.00 лв.
 • Презаверка на разрешение за поставяне на преместваеми обекти  съгласно чл. 56  от ЗУТ  – 42,00лв.
 • Презаверка на одобрени инвестиционни проекти:
 • допълващо застрояване – 45,00 лв.
 • жилищни сгради с височина до 10 м. – 60,00 лв.
 • нежилищни сгради с РЗП до 100 кв.м. – 45,00 лв.
 • нежилищни сгради с РЗП до 200 кв.м. – 96,00 лв.
 • жилищни сгради с височина над 10 м. – 96,00 лв.
 • нежилищни сгради с РЗП над 200 кв.м. – 120,00 лв.
 • техническа инфраструктура – 180,00 лв.
 • вътрешно преустройство – 60,00 лв.


‹ Назад
Услуги
Предстоящи събития