A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Обявление по заявление от Руси Бошнаков и Екатерина Бошнакова



петък, 07 Май 2021  120

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Руси Бошнаков и Екатерина Бошнакова е издадена Заповед № 107 от 12.04.2021 г. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) в обхват на Урегулиран поземлен имот (УПИ) ІV-Озеленяване, кв.4 по ПУП на гр.Златоград, в образуването на който участват ПИ с идентификатор 31111.31.516, собственост на заявителите, ПИ с идентификатор 31111.31.515, части от ПИ с идентификатор 31111.31.517, ПИ с идентификатор 31111.31.518, ПИ с идентификатор 31111.35.519 и ПИ с идентификатор 31111.31.521 по Кадастрална карта на гр.Златоград.

С изготвеният проект за изменение на ПУП – ПРЗ се предвижда от УПИ ІV-Озеленяване, кв.4 по ПУП на гр.Златоград да бъде изключен ПИ с идентификатор 31111.31.516 по Кадастрална карта на гр.Златоград и от него да се образуват два урегулирани поземлени имота – УПИ VІ-Гаражи и услуги и УПИ VІІ-Търговия и услуги, кв.4 по ПУП на гр.Златоград.

За ПИ с идентификатор 31111.31.515 по Кадастрална карта на гр.Златоград се образува УПИ VІІІ-Озеленяване, кв.4 по ПУП на гр.Златоград.

За ПИ с идентификатор 31111.31.517, ПИ с идентификатор 31111.31.518, ПИ с идентификатор 31111.31.519 и ПИ с идентификатор 31111.31.521 по Кадастрална карта на гр.Златоград си остават предвижданията в действащия ПУП на гр.Златоград.

В 14 дневен срок от настоящото обявяване, предложението за изменение на ПУП-ПРЗ и Заповедта на Кмета на Община Златоград може да се разгледат в Дирекция “Устройство на територията” при Общинска администрация Златоград  ет.6, стая № 1.           



‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития