A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВЛЕНИЕсряда, 13 Октомври 2021  194

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от „БУЛЛЕС“ ЕООД, с управител Наско Ликов и Серьожа Ликов е издадена Заповед № 309 от 12.10.2021 г. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – план регулация (ПУП – ПР) в обхват на Урегулиран поземлен имот (УПИ) Х-203-за общ.обсл., кв.3 по ПУП на гр.Златоград (Поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 31111.32.280 по Кадастрална карта на гр.Златоград); УПИ ХІІ-за обществено обслужване, кв.3 по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.32.293 по Кадастрална карта на гр.Златоград) и част от терен, отреден за озеленяване, кв.3 по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.32.186 по Кадастрална карта на гр.Златоград

С изготвеният проект за изменение на ПУП-ПР се предвижда:

1.За УПИ ХІІ-за общ.обсл., кв.3 по ПУП на гр.Златоград да се промени източната регулационна линия, като се включат 31 кв.м. от ПИ с идентификатор 31111.32.186-общинска собственост (Предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот № 128 от 01.10.2021 г.) и 40 кв.м. от ПИ с идентификатор 31111.32.280, собственост на Серьожа Христов Ликов (Предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот с рег.№ 1384/10.06.2021 г.).

2.За УПИ Х-общ.обсл., кв.3 по ПУП на гр.Златоград да се промени западната регулационна линия, като се включат 40 кв.м. от ПИ с идентификатор 31111.32.186-общинска собственост (Предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот № 129 от 01.10.2021 г.).

В 14 дневен срок от настоящото обявяване, предложението за изменение на ПУП-ПР и Заповедта на Кмета на Община Златоград може да се разгледат в Дирекция “Устройство на територията” при Общинска администрация Златоград  ет.6, стая № 1.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития