A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВЛЕНИЕвторник, 09 Март 2021  139

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от “Родопи-НД-96”ООД, гр.Златоград, представлявано от Момчил Бабачев и Община Златоград, представлявана от Мирослав Янчев - Кмет е издадена Заповед № 70 от 08.03.2021 г. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – план регулация (ПУП – ПР) в обхват на Урегулиран поземлен имот (УПИ) І-2081-Хлебозавод, кв.1 по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.31.16 по Кадастрална карта на гр.Златоград).

С изготвеният проект за изменение на ПУП-ПР се предвижда да се образуват следните урегулирани поземлени имоти:

1.УПИ І-2081-за произв.и склад. дейности, кв.1 – 2897 кв.м.

2.УПИ ХІХ-за озеленяване – 1658 кв.м.

3.УПИ ХХ-2081- за произв.и склад. дейности, кв.1 – 529 кв.м.

4.УПИ ХХІ-2081- за произв.и склад. дейности, кв.1 – 1205 кв.м.

5.УПИ ХХІІ-2081- за произв.и склад. дейности, кв.1 – 669 кв.м.

6.УПИ ХХІІІ-2081- за произв.и склад. дейности, кв.1 – 882 кв.м.

7.УПИ ХХІV-2081- за произв.и склад. дейности и трафопост, кв.1 – 595 кв.м.

8.УПИ ХХV-2081- за озеленяване, кв.1 – 214 кв.м.

Образува се и улична регулация  с площ 1445 кв.м.

В 14 дневен срок от настоящото обявяване, предложението за изменение на ПУП-ПР и Заповедта на Кмета на Община Златоград може да се разгледат в Дирекция “Устройство на територията” при Общинска администрация Златоград  ет.6, стая № 1.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития