A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

СЪОБЩЕНИЕпетък, 09 Април 2021  218

Община Златоград на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за външно ел. захранване на сондажна помпа в поземлен имот с идентификатор 31111.3.145 по кадастралната карта на Златоград. Трасето на ел. провода е с дължина 231,45 м и площ на сервитута 0,231 дка и е предвидено да се прокара през следните поземлени имоти (ПИ) с идентификатори: 1. ПИ 31111.4.67, местност Чаирът по к.к. на Златоград, вид територия – урбанизирана, НТП – За електроенергийно производство, с площ на сервитута – 0,002 дка – частна собственост – „Електроразпределение – Пловдив“ – ЕАД; 2. ПИ с идентификатор 31111.4.1 по к.к. на Златоград, вид територия – територия на транспорта, НТП – За път от републиканската пътна мрежа, с площ на сервитута – 0,032 дка – държавна публична собственост; 3. ПИ с идентификатор 31111.4.3, местност Арабови колиби по к.к. на Златоград – вид територия – земеделска, НТП – За пасище, с площ на сервитута – 0,036 дка – общинска публична собственост; 4. ПИ с идентификатор 31111.3.138, местност Арабови колиби по к.к. на Златоград, вид територия – земеделска, НТП – За пасище, с площ на сервитута – 0,158 дка – общинска публична собственост; 5. ПИ с идентификатор 31111.3.145, местност Арабови колиби по к.к. на Златоград, вид територия – земеделска, НТП – друг вид трайно насаждение, с площ на сервитута – 0,003 дка – частна собственост. Проектът може да се разгледа в общинската администрация – Златоград, ет. 6, стая № 1.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения до общинската администрация – Златоград.

Съобщението е публикувано в неофициалния раздел на „Държавен вестник” бр.29 от 09.04.2021 г.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития