A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ПИРОПИРО като стратегически документ обвързва сравнителните предимства и потенциал за развитие на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети за развитие, свързани общо от стремежа към по-висок жизнен стандарт на хората в общината и устойчиво развитие на територията. План за интегрирано развитие на община (ПИРО) на община Златоград за периода 2021 – 2027 г. представлява целеви инструмент за интегрирано развитие на общината, осигуряващ пространствена, времева и фактическа координация и интеграция на различни политики и планови ресурси за постигане на дефинираните цели за трайно подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на общинската територия, мобилизация на ресурси и инструментариум за постигането на целите на плана. Основна цел на плана е постигането на комплексно, интегрирано решаване на проблемите на средата, усвояване на нейните сравнителни географски предимства и адекватно и устойчиво използване на наличните териториални ресурси. ПИРО определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на общината и връзките и с други общини в съответствие с интегрираната териториална стратегия за развитие на региона за планиране от ниво 2 и общия устройствен план на общината.

През м. януари 2021 г. Община Златоград стартира разработването на План за интегрирано развитие на Община Златоград за периода 2021 – 2027 г. В изпълнение на Методически указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано развитие на община /ПИРО/ за периода 2021-2027 г., утвърдени със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството за извършване на необходимата подготовка  и организация за изготвянето и одобряването на План за интегрирано развитие на общината /ПИРО/ за периода 2021-2027 г., се осигурява непрекъснат публичен достъп за информация и възможност за излагане на становища  на всички етапи от разработването на ПИРО.

Настоящата секция има за цел да предостави възможност за участие в разработването на ПИРО на община Златоград за периода 2021 – 2027 г. на  заинтересованите органи и организации, икономическите и социалните партньори, както и физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на общината, чрез предоставяне на мнения и предложения.

АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ

През месец март Община Златоград провежда анкетно проучване във връзка с разработването на План за интегрирано развитие на община Златоград (ПИРО) за периода 2021 – 2027 г.

Допитването има за цел включването на максимално широк кръг от заинтересовани страни в процеса на планирането на местната политика за интегрирано устойчиво развитие на Община Златоград за период 2021 – 2027 г.

Он-лайн анкетата се намира на следния линк:
https://www.surveymonkey.com/r/PIRO-Zlatograd

ПРОЕКТНИ ИДЕИ, МНЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

От съществена важност при формирането местната политика за интегрирано устойчиво развитие на Община Златоград в периода до 2027 г. е включването на заинтересованите страни и гражданското общество в процеса на идентифициране на проектни идеи, които да бъдат включени в програмата за реализация на плана. Проектни идеи са идентифицирани чрез проведеното анкетно проучване.

В настоящия етап на разработване на План за интегрирано развитие на Община Златоград (ПИРО) за периода 2021 – 2027 г., предвид  спазване на противоепидемичните мерки и забраната за организиране на мероприятия на закрито, Община Златоград осигурява възможност на всички заинтересовани страни за мнения, предложения и представяне на проектни идеи на следния e-mail: r.kirilova@inteladvisers.com

Можете да изпратите вашите мнения, предложения и проектни идеи до края на месец март на горепосочения мейл в свободен текст или чрез попълване на:петък, 27 Август 2021

вторник, 28 Септември 2021

четвъртък, 14 Октомври 2021

 

Актуално
Предстоящи събития