A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Обявления по Заявление от Наско Ликоввторник, 15 Декември 2020  135

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от “БУЛЛЕС 61” ООД, представлявано от Наско Ликов е издадена Заповед № 457 от 02.12.2020 г. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План схема за обект: “Външно електрозахранване на обект “Дърводелски цех” в УПИ ХVІІІ-за дърводелски цех, кв.6 по ПУП на гр.Златоград, ПИ с идентификатор 31111.32.250 по Кадастрална карта на гр.Златоград.

С проекта за изменение на ПУП се предвижда към действащия план на града, да се допълни план-схема за изграждане на техническа инфраструктура.

План-схемата определя трасе с дължина 60,5 м и сервитут 1,00 м, които попадат: в ПИ с идентификатор 31111.32.168 по Кадастрална карта на гр.Златоград, собственост на Община Златоград – 55,2 м2 и ПИ с идентификатор 31111.32.254 по Кадастрална карта на гр.Златоград, собственост на Дачо Ликов – 5,3 м2.

В 14 дневен срок от настоящото обявяване, предложението за изменение на ПУП-ПР и Заповедта на Кмета на Община Златоград може да се разгледат в Дирекция “Устройство на територията” при Общинска администрация Златоград  ет.6, стая № 1.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития