A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Обявление по Заявление от Николай Башоввторник, 15 Декември 2020  208

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Николай Башов е издадена Заповед № 456 от 02.12.2020 г. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План регулация (ПУП-ПР) в обхват на  Урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІІ-35.37, кв.43 по ПУП на гр.Златоград, Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 31111.35.37 по Кадастрална карта на гр.Златоград.

С изготвения проект за изменение на ПУП-ПР се предвижда УПИ ІІІ-35.37, кв.43 по ПУП на гр.Златоград да се раздели на два урегулирани поземлени имота – УПИ ХХІІІ-за жилищни нужди кв.43 с площ 262 м2 и УПИ ХХІV-за жилищни нужди, кв.43 с площ 274 м2.

В 14 дневен срок от настоящото обявяване, предложението за изменение на ПУП-ПР и Заповедта на Кмета на Община Златоград може да се разгледат в Дирекция “Устройство на територията” при Общинска администрация Златоград  ет.6, стая № 1.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития