A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Правомощия на кметаПРАВОМОЩИЯ НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД

/ извадка от Устройствен правилник на Община Златоград, (утвърден със Заповед № 143/30.03.2012г. на Кмета на Община Златоград, изменен със Заповед № 47/01.02.2013г., Заповед № 241/29.07.2016г., Заповед № 234/01.08.2018г. и Заповед № 492/31.12.2019г. на Кмета на Община Златоград/

Чл.8. (1) Кметът на общината: 

1. ръководи цялата изпълнителна дейност на общината; 
2. насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи; 
3. назначава и освобождава от длъжност заместник-кметът на общината, кметските наместници, ръководителите на звената на издръжка от общинския бюджет, служителите в общинската администрация с изключение на тези по чл. 46, ал. 1 от ЗМСМА и налага предвидените от закона дисциплинарни наказания;
4. отговаря за опазване на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните полицейски служби; 
5. организира и отговаря за разработването и изпълнението на общинския бюджет;
6. организира изпълнението на дългосрочните програми; 
7. организира изпълнението на решенията на общинския съвет и се отчита пред него за това. 
8. изпраща на общинския съвет актовете си, както и договорите и техните изменения и допълнения, издадени в изпълнение на актовете, приети от съвета, в тридневен срок от издаването или подписването им; 
9. организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на президента на републиката и на Министерския съвет;
10. възлага изпълнението на свои функции на кметовете на кметствата, координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение. Осъществява контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете на кметства при изпълнение на техните правомощия и може да отменя техните актове; 
11. поддържа връзки с политическите партии, обществените организации и движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната и в чужбина; 
12. организира и ръководи управлението при кризи в общината; 
13. възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея и одобрява определени устройствени планове при условията и по реда на Закона за устройство на територията и организира изпълнението им; 
14. изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние и може да възлага тези функции с писмена заповед на кметовете на кметства, в които се поддържат регистри за гражданското състояние и на други длъжностни лица от общинската администрация; 
15. осигурява организационно-техническото обслужване на общинския съвет и участва в заседанията му с право на съвещателен глас;
16. утвърждава устройствения правилник на общинската администрация; 
17. изпълнява функциите на орган по настойничество и попечителство; 
18. командирова със заповед в страната и в чужбина държавните служители и работещите по трудово правоотношение в администрацията.
(2) Кметът на общината осъществява и други функции, определени със закон, подзаконов нормативен акт или с решение на общинския съвет. 
(3) Кметът на общината, в случаите, определени от закона, изпълнява и функции, възложени му от централните държавни органи. 
(4) Функциите на кмета в негово отсъствие от общината или когато ползва законно установен отпуск, се изпълняват от заместник-кмета.

Чл.9. В изпълнение на своите правомощия кметът на общината издава заповеди.   

 

Администрация
Кмет Правомощия на кмета Отчети на кмета Приемен ден Заместник-кмет Секретар Структура Работно време Етичен кодекс Кметства и кметски наместничества Декларации по ЗПУКИ Декларации по ЗПКОНПИ Достъп до обществена информация
Публични регистри, съхранявани от администрацията – наименование и ред за достъп Описание на регистри и база данни Закон за достъп до обществена информация Отговорен служител за работа по ЗДОИ Отчети за дейността по ЗДОИ Заявление за достъп до информация Заявление за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно ползване Ред и условия за повторно използване на информация от обществения сектор Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация Списък на категориите обществена информация, подлежаща на публикуване в интернет за дейността на Община Златоград и форматите, в които е достъпна Списък на категориите информация, създавана, обработвана и съхранявана в Община Златоград, подлежащи на класификация като служебна тайна Списъци на разсекретените по §9 от ЗЗКИ, документи Информация,предоставяна повече от три пъти по заявления за достъп Разяснителна информация относно упражняване правото на достъп Списък на разсекретени документи
Телефонен указател Архив
Предстоящи събития