A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВЛЕНИЕчетвъртък, 25 Ноември 2021  41

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Станко Кетипов, Румен Кетипов, Петко Кетипов, Снежана Р. Кетипова, Сашо Буков, Росица Мемова, Митко Крушков, Цветан Кърлев, Събка Гр. Кърлева е издадена Заповед № 356 от 22.11.2021 г. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – план регулация (ПУП – ПР) в обхват на Урегулиран поземлен имот (УПИ) VІІІ-226, УПИ Х-247 и УПИ ХІ-227, кв.26 по ПУП на с.Старцево.

С изготвеният проект за изменение на ПУП-ПР се предвижда промяна на южната и югоизточната регулационни линии на УПИ VІІІ-226, кв.26  по ПУП на с.Старцево, като те минат по заснети на място материализирани граници. С промяната на тези регулационни линии се променят и регулационните линии, които се явяват общи на УПИ VІІІ-226 с УПИ ХІ-227 и УПИ Х-247, кв.26 по ПУП на с.Старцево, като:

1.От УПИ VІІІ-226 се отнемат 9 кв.м. и се придават към УПИ Х-247, кв.26;

2.От УПИ VІІІ-226 се отнемат 27 кв.м. и се придават към УПИ ХІ-227;

3.От УПИ Х-247, кв.26 се отнемат 25 кв.м. и се придават към УПИ VІІІ-226, кв.26 по ПУП на с.Старцево.

В 14 дневен срок от настоящото обявяване, предложението за изменение на ПУП-ПР и Заповедта на Кмета на Община Златоград може да се разгледат в Дирекция “Устройство на територията” при Общинска администрация Златоград  ет.6, стая № 1.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития