A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

СЪОБЩЕНИЕпонеделник, 05 Юли 2021  178

Община Златоград, на основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията, обявява, че е изработен проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за  обект: „Ел.провод“ към проект „Дърводелски цех“ в ПИ с идентификатор 31111.32.250 по Кадастрална карта на гр.Златоград.

Трасето на „Ел.провода“ започва от „МТП Бошнакови колиби“ и преминава през ПИ с идентификатор 31111.10.122, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП Ливада; ПИ с идентификатор 31111.10.27, вид собств. Държавна частна, вид територия Горска, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път и ПИ с идентификатор 31111.5.1, вид собств. Държавна частна, вид територия Горска, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път.

Общата дължина на „Ел.провода“, преминаващ през земеделска и горска територия е 372 м.

Сервитута на трасето е 0,50 м от двете страни на оста на ел.провода, или общо 1,00 м. На 0,50 м от двете му страни се забранява разполагане на трайни и временни постройки и трайни насаждения.

Общата площ на сервитута е 372 кв.м.

Проектът може да се разгледа в Общинска администрация Златоград,  ет.VІ, стая № 1.

Съобщението е публикувано в неофициалния раздел на „Държавен вестник” бр.55 от 02.07.2021 г.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития