A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Обявление по заявление от Владимир Ивановпонеделник, 12 Октомври 2020  174

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Владимир Иванов е издадена Заповед № 393 от 07.10.2020 г. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План регулация (ПУП-ПР) в обхват на Урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІ-1131, кв.126 по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.34.772 по Кадастрална карта на гр.Златоград).

С изготвеният проект за изменение на ПУП-ПР, северната и част от западната регулационни линии на УПИ ІІ-1131, кв.126 по ПУП на гр.Златоград минават по имотните граници на ПИ с идентификатор 31111.34.772 по Кадастрална карта на гр.Златоград.

В 14 дневен срок от настоящото обявяване, предложението за изменение на ПУП-ПР и Заповедта на Кмета на Община Златоград може да се разгледат в Дирекция “Устройство на територията” при Общинска администрация Златоград  ет.6, стая № 1.

           ‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития