A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Кмет на община ЗлатоградМирослав Митков Янчев

Дата на раждане: 22 май 1971 г., гр. Златоград

Образование:

  • Стопанска Академия "Д. А. Ценов" - гр. Свищов
  • ТМТ "Христо Ботев", гр. Смолян, специалност „промишлена електроника"
  • ОУ "Васил Левски", гр. Златоград

Квалификация: Бизнес Администрация

Специалност: Магистър по управление на бизнеса

Професионален опит: 

  • 11.2007 - към момента - Кмет на Община Златоград
  • 02.1998 г. - 11.2007 г. - Управител на „Дружество за заетост и структурно развитие Златоград-Кирково" ООД, гр. Златоград;
  • 05.2005 г. - 07.2006 г. - Управител на „Минстрой Мадан" ЕООД, гр. Мадан;

Семейно положение:
женен, с едно дете.

Приемното време на кмета на община Златоград е:

всяка седмица в понеделник от 10:00 часа

За контакти:

гр.Златоград, ул. "Стефан Стамболов" № 1, ПК 4980

(+359) 3071 25 51

yanchev.miroslav@gmail.com

 

Администрация
Кмет Правомощия на кмета Отчети на кмета Приемен ден Заместник-кмет Секретар Структура Работно време Етичен кодекс Кметства и кметски наместничества Декларации по ЗПУКИ Декларации по ЗПКОНПИ Достъп до обществена информация
Публични регистри, съхранявани от администрацията – наименование и ред за достъп Описание на регистри и база данни Закон за достъп до обществена информация Отговорен служител за работа по ЗДОИ Отчети за дейността по ЗДОИ Заявление за достъп до информация Заявление за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно ползване Ред и условия за повторно използване на информация от обществения сектор Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация Списък на категориите обществена информация, подлежаща на публикуване в интернет за дейността на Община Златоград и форматите, в които е достъпна Списък на категориите информация, създавана, обработвана и съхранявана в Община Златоград, подлежащи на класификация като служебна тайна Списъци на разсекретените по §9 от ЗЗКИ, документи Информация,предоставяна повече от три пъти по заявления за достъп Разяснителна информация относно упражняване правото на достъп Списък на разсекретени документи
Телефонен указател Архив
Предстоящи събития