A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Секретар на Община Златоградинж. Елка Сиркова Чаушева

Дата на раждане: 30 юли 1970 г. в гр. Златоград

Образование:

  • Университет по архитектура, строителство и геодезия гр. София
  • СОУ „Антим I” гр. Златоград

Квалификация: Строителен инженер по промишлено и гражданско строителство - магистър

Професионален опит:

  • От 1998г. – 2011г. – началник отдел „Устройство на територията, инвеститорски контрол и опазване на околната среда” в общинска администрация Златоград
  • От 1993 г. – 1998г. – главен специалист „Общинска собственост” в общинска администрация Златоград

Семейно положение:
омъжена, с едно дете.

За контакти:

гр.Златоград, ул. "Стефан Стамболов" № 1, ПК 4980

(+359) 3071 25 53

secretar@zlatograd.bg

 

Администрация
Кмет Правомощия на кмета Отчети на кмета Приемен ден Заместник-кмет Секретар Структура Работно време Етичен кодекс Кметства и кметски наместничества Декларации по ЗПУКИ Декларации по ЗПКОНПИ Достъп до обществена информация
Публични регистри, съхранявани от администрацията – наименование и ред за достъп Описание на регистри и база данни Закон за достъп до обществена информация Отговорен служител за работа по ЗДОИ Отчети за дейността по ЗДОИ Заявление за достъп до информация Заявление за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно ползване Ред и условия за повторно използване на информация от обществения сектор Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация Списък на категориите обществена информация, подлежаща на публикуване в интернет за дейността на Община Златоград и форматите, в които е достъпна Списък на категориите информация, създавана, обработвана и съхранявана в Община Златоград, подлежащи на класификация като служебна тайна Списъци на разсекретените по §9 от ЗЗКИ, документи Информация,предоставяна повече от три пъти по заявления за достъп Разяснителна информация относно упражняване правото на достъп Списък на разсекретени документи
Телефонен указател Архив
Предстоящи събития