A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Обявление по Заявление от Димитър Боюклиевсряда, 21 Октомври 2020  115

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Димитър Боюклиев е издадена Заповед № 407 от 19.10.2020 г. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План застрояване (ПУП-ПЗ) в обхват на Урегулиран поземлен имот (УПИ) І-5451, кв.5 по ПУП на с.Старцево (ПИ с идентификатор 69105.5.451 по Кадастрална карта на с.Старцево).

С изготвеният проект за изменение на ПУП-ПЗ се променя линията на застрояване към дъно парцел и към северната регулационна линия.

В 14 дневен срок от настоящото обявяване, предложението за изменение на ПУП-ПР и Заповедта на Кмета на Община Златоград може да се разгледат в Дирекция “Устройство на територията” при Общинска администрация Златоград  ет.6, стая № 1.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития