A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВЛЕНИЕсряда, 09 Февруари 2022  217

Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Иво Хаджийски и Илия Хаджийски е издадена Заповед № 34 от 03.02.2022 г. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – план регулация (ПУП – ПР) в обхват на Урегулиран поземлен имот (УПИ) VІІІ-1694, кв.62 по ПУП на гр.Златоград, отреден на част от Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 31111.36.124 и част от ПИ с идентификатор 31111.36.123 по Кадастрална карта на гр.Златоград; УПИ ІХ-36.123, кв.62 по ПУП на гр.Златоград, отреден на част от ПИ с идентификатор 31111.36.123 по Кадастрална карта на гр.Златоград; и улична регулация – тупик при о.т. 964Б по ПУП на гр.Златоград.

С изготвения проект за изменение на ПУП-ПР се предвижда:

1.Да се промени западната регулационна линия на УПИ VІІІ-1694, кв.62 по ПУП на гр.Златоград, като към него се присъедини частта от ПИ с идентификатор 31111.36.124 по Кадастрална карта на гр.Златоград, участваща в улична регулация.

2.Да се промени северната регулационна линия на УПИ VІІІ-1694, кв.62 по ПУП на гр.Златоград, като се изключи частта от ПИ с идентификатор 31111.36.123 и се включи в УПИ ІХ-36.123, кв.62 по ПУП на гр.Златоград. За УПИ VІІІ-1694, кв.62 по ПУП на гр.Златоград се променя индекса и става УПИ VІІІ-36.124, кв.62.

В 14 дневен срок от настоящото обявяване, предложението за изменение на ПУП-ПР и Заповедта на Кмета на Община Златоград може да се разгледат в Дирекция “Устройство на територията” при Общинска администрация Златоград  ет.6, стая № 1.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития