A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Обявление по Заявление от Нейко Елиноввторник, 09 Февруари 2021  250

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Нейко Елинов е издадена Заповед № 24 от 28.01.2021 г. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) в обхват на УПИ ІІІ-Озеленяване, кв.161 по ПУП на гр.Златоград, ПИ с идентификатор 31111.35.719 по Кадастрална карта на гр.Златоград.

С изготвения проект за изменение на ПУП-ПРЗ се предвижда за УПИ ІІІ-Озеленяване, кв.161 по ПУП на гр.Златоград да се промени източната регулационна линия на основание § 8, ал.2, т.3 от ПР на ЗУТ, като тя мине по имотна граница на ПИ с идентификатор 31111.35.719 по КК на гр.Златоград. Променя се и предназначението на УПИ ІІІ-Озеленяване, кв.161 в УПИ ІІІ-35.719-за гаражи, кв.161 по ПУП на гр.Златоград, на основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ.

В 14 дневен срок от настоящото обявяване, предложението за изменение на ПУП-ПРЗ и Заповедта на Кмета на Община Златоград може да се разгледат в Дирекция “Устройство на територията” при Общинска администрация Златоград  ет.6, стая № 1.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития