A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

СЪОБЩЕНИЕпетък, 11 Юни 2021  186

Община Златоград на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ  съобщава, че с Решение № З  292 от 19.05.2021г. на Общински съвет – Златоград, е одобрен Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за външно ел.захранване на сондажна помпа в поземлен имот с идентификатор 31111.3.145 по Кадастрална карта на гр.Златоград. Трасето на ел. провода е с дължина 231,45м и  площ на сервитута 0,231 дка и е предвидено да се прокара през следните поземлени  имоти (ПИ) с идентификатори: 1. ПИ 31111.4.67, местност „Чеирът” по КК на Златоград, вид територия-урбанизирана, НТП-За електроенергийно производство, с площ на сервитута-0,002дка-частна собственост- Електроразпределение- Пловдив ЕАД; 2. ПИ с идентификатор 31111.4.1 по КК на Златоград – вид територия –територия на транспорта, НТП-За път от републиканската пътна мрежа, с площ на сервитута-0,032дка– държавна публична собственост; 3. ПИ с идентификатор 31111.4.3, местност „Арабови колиби” по КК на Златоград – вид територия Земеделска, НТП - За пасище с площ на сервитута-0,036дка –Общинска публична собственост; 4. ПИ с идентификатор 31111.3.138, местност „Арабови колиби” по КК на Златоград – вид територия Земеделска, НТП- За пасище с площ на сервитута-0,158 дка–Общинска публична собственост; 5. ПИ с идентификатор 31111.3.145, местност „Арабови колиби” по КК на Златоград – вид територия Земеделска, НТП- друг вид трайно насъждение, с площ на сервитута-0,003 дка – частна собственост.

Решението подлежи на обжалване съгласно чл.215, ал.1 и 4 от ЗУТ чрез Община Златоград пред Административен съд Смолян, в 30-дневен  срок от обнародването в “Държавен вестник”.

Съобщението е публикувано в неофициалния раздел на „Държавен вестник” бр.49 от 11.06.2021 г.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития