A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВЛЕНИЕпетък, 06 Август 2021  180

Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Калин Младенов е издадена Заповед № 223 от 05.08.2021 г. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – план регулация (ПУП – ПР) в обхват на Урегулиран поземлен имот (УПИ) ІV-644, кв.49 по ПУП на гр.Златоград, ПИ с идентификатор 31111.35.316 по Кадастрална карта на гр.Златоград; УПИ ІІ-643, 644, 2175, кв.49 по ПУП на гр.Златоград, ПИ с идентификатор 31111.35.440, ПИ с идентификатор 31111.35.177 и ПИ с идентификатор 31111.35.178 по Кадастрална карта на гр.Златоград и УПИ V-644, кв.49 по ПУП на гр.Златоград, ПИ с идентификатор 31111.35.187 по Кадастрална карта на гр.Златоград.

С изготвеният проект за изменение на ПУП-ПР се предвижда:

 1.Да се промени част от източната регулационна линия между УПИ ІV-644 и УПИ V-644, кв.49 по ПУП на гр.Златоград, като тя мине по имотна граница деляща ПИ с идентификатор 31111.35.316 и ПИ с идентификатор 31111.35.187 по Кадастрална карта на гр.Златоград.

2.Да се промени регулационната линия между УПИ ІV-644 и УПИ ІІ-643, 644, 2175, кв.49, като мине по западната имотна граница на ПИ с идентификатор 31111.35.440. ПИ с идентификатор 31111.35.440 се изключва от УПИ  ІІ-643, 644, 2175, кв.49 и се присъединява към УПИ ІV-644, кв.49 по ПУП на гр.Златоград.

Новият УПИ ІV (ПИ с идентификатор 31111.35.316 + ПИ с идентификатор 31111.35.440), кв.49 е с площ 814 кв.м.

В 14 дневен срок от настоящото обявяване, предложението за изменение на ПУП-ПР и Заповедта на Кмета на Община Златоград може да се разгледат в Дирекция “Устройство на територията” при Общинска администрация Златоград  ет.6, стая № 1.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития