A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Обявление по Заявление от Сийка Биндевапонеделник, 22 Февруари 2021  152

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Сийка Биндева е издадена Заповед № 45 от 12.02.2021 г. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – план регулация (ПУП – ПР) в обхват на Урегулиран поземлен имот (УПИ) V-139, кв.6 и улична регулация за ПИ 142 по ПУП на с.Старцево.

С изготвения проект за изменение на ПУП – ПР се предвижда обособяване на нов УПИ ХХV-за гараж, върху част от ПИ 142, попадащ в УПИ V-139, собственост на Сийка Биндева, съгласно Нотариален акт от 2019 г. и улична регулация  между о.т.111 и о.т.312.

Новообразувания УПИ ХХV-за гаражи, кв.6  е с площ от 85 кв.м. и се урегулира от:

  •  Терен за улична регулация между о.т.111 и о.т.312, с площ от 32 кв.м., за които е  съставен предварителен договор за покупко- продажба на недвижим имот № 10/11.01.2021г. между община Златоград и Сийка Биндева.
  • Част от поземлен имот 142 с площ от 53 кв.м. собственост на Сийка Биндева, съгласно Нотариален акт от 2019 г.

В 14 дневен срок от настоящото обявяване, предложението за изменение на ПУП-ПРЗ и Заповедта на Кмета на Община Златоград може да се разгледат в Дирекция “Устройство на територията” при Общинска администрация Златоград  ет.6, стая № 1.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития