A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВЛЕНИЕсряда, 08 Декември 2021  187

Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Георги Бързиков е издадена Заповед № 373 от 06.12.2021 г. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – план регулация (ПУП – ПР) в обхват на Урегулиран поземлен имот (УПИ) Х-34.830, кв.129 по ПУП на гр. Златоград (ПИ с идентификатор 31111.34.830 по Кадастрална карта на гр. Златоград) и част от УПИ ІІ-Лесопарк, кв.129 по ПУП на гр. Златоград (част от поземлен имот с идентификатор 31111.34.838 по Кадастрална карта на гр. Златоград).

С изготвеният проект за изменение на ПУП-ПР се предвижда да се промени южната регулационна линия на УПИ Х-34.830, кв.129 по ПУП на гр. Златоград (ПИ с идентификатор 31111.34.830 по Кадастрална карта на гр. Златоград), като се включи общински терен с площ 22кв. м., представляващ част от поземлен имот с идентификатор 31111.34.838 по Кадастрална карта на гр. Златоград, който попада в образуването на УПИ ІІ-Лесопарк, кв.129 по ПУП на гр.Златоград (Предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот № 156 от 01.12.2021 г.).

В 14 дневен срок от настоящото обявяване, предложението за изменение на ПУП-ПРЗ и Заповедта на Кмета на Община Златоград може да се разгледат в Дирекция “Устройство на територията” при Общинска администрация Златоград  ет.6, стая № 1.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития