A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Обявление по заявление от Здравка Мизовапонеделник, 01 Март 2021  207

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Здравка Мизова е издадена Заповед № 55 от 24.02.2021 г. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – план регулация (ПУП – ПР) в обхват на Урегулиран поземлен имот (УПИ) V-Зеленина, кв.55 по ПУП на гр.Златоград, в образуването на който участва Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 31111.36.459, собственост на заявителката, ведно с други имоти по Кадастрална карта на гр.Златоград.

С изготвеният проект за изменение на ПУП – ПР се предвижда от УПИ V-Зеленина, кв.55 по ПУП на гр.Златоград да бъде изключен ПИ с идентификатор 31111.36.459 по Кадастрална карта на гр.Златоград и отреден за УПИ ХІV-36.459-За гаражи, кв.55, като регулационните линии съвпаднат с имотните граници.

За останалата част от УПИ V-Зеленина, кв.55 по ПУП на гр.Златоград се отреждат УПИ ХV-Зеленина, кв.55 за ПИ с идентификатор 31111.36.357 и УПИ ХІІІ-Зеленина за ПИ с идентификатор 31111.36.287 и ПИ с идентификатор 31111.36.288 по Кадастрална карта на гр.Златоград.

В 14 дневен срок от настоящото обявяване, предложението за изменение на ПУП-ПР и Заповедта на Кмета на Община Златоград може да се разгледат в Дирекция “Устройство на територията” при Общинска администрация Златоград  ет.6, стая № 1.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития