A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВЛЕНИЕчетвъртък, 27 Януари 2022  185

Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по заявление от Недялко Живков Славов – наследник на Живко Славов и пълномощник на Павлина Славова и Мирослав Славов и Лариса Недялкова Топаловае издадена Заповед № 15 от 17.01.2022 г. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) в обхват на Урегулиран поземлен имот (УПИ)І-За озеленяване (отреден на част от ПИ с идентификатори 31111.31.151, част от ПИ 31111.31.157, част от ПИ 31111.31.158, част от ПИ 31111.31.152, ПИ 31111.31.154, ПИ 31111.31.159 и част от ПИ 31111.31.163 по Кадастрална карта на гр.Златоград), кв.150; УПИ ІХ-Озеленяване и трафопост (отреден на част от ПИ с идентификатор 31111.31.149, част от ПИ с идентификатор 31111.31.151, част от ПИ с идентификатор 31111.31.197, част от ПИ 31111.31.150 и ПИ 31111.31.604-трафопост по Кадастрална карта на гр.Златоград), кв.151 и част от улична регулация между о.т. 1028, о.т. 1027 и о.т. 1039 по ПУП на гр.Златоград.

С изготвеният проект за изменение на ПУП – ПРЗ се предвижда:

1.Изключване на част от ПИ с идентификатор 31111.31.152от УПИ І-За озеленяване, кв.150 и отреждането му за четири самостоятелни урегулирани имота, за ниско жилищно застрояване.

2.Промяна на част от улична регулация между о.т.1028, о.т. 1027 и о.т.1039, като регулационните линии минат по заснетата, на място изградена улица. Във връзка с изменение на улично-регулационните линиисепроменят и регулационнителинииначастотУПИ І-за озеленяване, кв.150 и УПИ ІХ-Озеленяване и трафопост, кв.151.

3.От ПИ с идентификатор 31111.31.152 по Кадастрална карта на гр.Златоград да се образуват четири урегулирани поземлени имота за ниско жилищно застрояване – УПИ ХІ, УПИ ХІІ, УПИ ХІІІ и УПИ ХІV, кв.151, за които има изготвен и план застрояване.

В 14 дневен срок от настоящото обявяване, предложението за изменение на ПУП-ПРЗ и Заповедта на Кмета на Община Златоград може да се разгледат в Дирекция “Устройство на територията” при Общинска администрация Златоград  ет.6, стая № 1.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития