A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

СЪОБЩЕНИЕвторник, 31 Август 2021  169

Община Златоград, на основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията, обявява, че е изработен проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: „Ел.захранване“ на УПИ І-5.133 за животновъдно стопанство-кравеферма по ПУП на гр.Златоград, ПИ с идентификатор 31111.5.133 по Кадастрална карта на гр.Златоград.

Трасето на кабелното ел.захранване започва от ел.табло в Поземлен имот с идентификатор 31111.5.134 вид собств. Държавна частна, вид територия Урбанизирана, НТП За електроенергийното производство, преминава през Поземлен имот с идентификатор 31111.5.128  вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП Пасище, през Поземлен имот с идентификатор 31111.5.95, вид собств. Държавна частна, вид територия Горска, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път и през Поземлен имот с идентификатор 31111.5.133 вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП За животновъдна ферма (собственост на възложителя) и достига до селскостопанската сграда в имота.

Сервитута на трасето е 0,50 м от двете страни на оста на ел.провода.

Общата дължина на трасето на ел.кабелите е 65,0 л.м.

Общата площ с право на преминаване, отредена за трасето на ел.кабелите е 65 кв.м. В определената сервитутна зона се забранява разполагане на трайни и временни постройки и трайни насаждения.

Проектът е изложен в общината,  ет.VІ, стая № 1.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от публикуване на съобщението в държавен вестник заинтересованите лица могат да направят писмени възражения до Общинска администрация Златоград.

Съобщението е публикувано в неофициалния раздел на „Държавен вестник” бр.71 от 27.08.2021 г.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития