A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Обявление по заявление от Светла Караджова и Велин Караджовчетвъртък, 15 Април 2021  247

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Светла Караджова и Велин Караджов е издадена Заповед № 110 от 12.04.2021 г. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – план регулация (ПУП – ПР) в обхват на Урегулиран поземлен имот (УПИ) V-455, кв.63 по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.36.114 по Кадастрална карта на гр.Златоград); УПИ І-462,   УПИ ІІ-463,458, УПИ ІІІ-467, УПИ ІV-460 и УПИ ІХ-470,469, кв.62 по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.36.112, 31111.36.117, 31111.36.119 и 31111.36.123 по Кадастрална карта на гр.Златоград) и част от улична регулация между о.т. 956 и о.т.964 „б“ (попадаща в ПИ с идентификатор 31111.36.113; част от ПИ с идентификатор 31111.114 и част от ПИ с идентификатор 31111.36.87 по Кадастрална карта на гр.Златоград).

С изготвеният проект за изменение на ПУП – ПР се предвижда промяна на част от улична регулация между о.т. 956 и о.т.964 „б“ (попадаща в ПИ с идентификатор 31111.36.131), като регулационните линии минат по имотни граници на ПИ с идентификатор 31111.36.114 и ПИ с идентификатор 31111.36.123 и същата се отреди за ползване на тупик, осигуряващ пешеходен достъп до УПИ ІХ-470,469, кв.62. Регулационните линии на УПИ V-455, кв.63 минават по имотни граници на ПИ с идентификатор 31111.36.114, с изключение на част от имота, попадаща в улична регулация при о.т.957 и о.т.956. Частта от улична регулация – ул.„Иглика“ между о.т.358 и о.т.956 по ПУП на гр.Златоград, (попадаща в ПИ с идентификатор 31111.36.113, част от ПИ 36.114 и част от ПИ 36.87), променя своята широчина на 4,50 метра, с което се цели по-малко навлизане в части имоти. Във връзка с изменение на улично-регулационните линии се променят регулационните линии на:

1.УПИ ІХ-470,469, кв.62 – минават по западната и част от северната имотни граници на ПИ с идентификатор 31111.36.123.

2. УПИ І-462, кв.62 – западната и южната, минават по имотни граници на ПИ с идентификатор 31111.36.112, а северната улична регулация се определя от променената широчина на ул.„Иглика“, както и северните регулационни линии на УПИ ІІ-463,458, УПИ ІІІ-467, УПИ ІV-460, кв.62.

В 14 дневен срок от настоящото обявяване, предложението за изменение на ПУП-ПР и Заповедта на Кмета на Община Златоград може да се разгледат в Дирекция “Устройство на територията” при Общинска администрация Златоград  ет.6, стая № 1.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития