A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Съобщение за замяна на имоти в кв.13 по ПУП на гр. Златоградпетък, 26 Март 2021  89

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

№ 23/26.03.2021 г.

Община Златоград, Област Смолян, обявява, че във връзка с изготвено предложение за промяна на Подробен устройствен план- План регулация (ПУП-ПР) в обхват на част от УПИ І-Озеленяване, кв.13 и улична регулация с цел отреждане на улична регулация от о.т.1057 на ул.„Миньорска” (поземлен имот с идентификатор 31111.31.470 по КК на Златоград) през УПИ І-зеленина, кв.13 по ПУП на гр.Златоград, в обхвата на части от имоти с идентификатори: 31111.31.505; 31111.31.667 и 31111.31.495 по КК на Златоград до ул. „Стефан Стамболов” (поземлен имот с идентификатор 31111.31.677 по КК на Златоград), предлага: 

  1. Общински терен с обща площ 501м2, представляващ част от поземлен имот с идентификатор 31111.31.667 по Кадастрална карта на гр.Златоград, който съгласно изготвено предложение за изменение на ПУП-ПР ще се включи в новообразуван УПИ ХХІV-Зеленина с  обща площ 998м2, на цена, определена от лицензиран оценител, в размер на  18830,00 лв. без ДДС, да се замени със
  2. Част с площ 501м2 от поземлен имот с идентификатор 31111.31.495 по Кадастрална карта на гр.Златоград, собственост на физически лица, който съгласно изготвено предложение за изменение на ПУП-ПР ще се включи: 
    • С площ 258мв нова улична регулация с ширина 6м, свързваща ул. „Миньорска” с ул. „Ст.Стамболов” ;
    • С площ 10м2 в нов подход –улица тупик към УПИ ХХІ-31.510-БТТП.;
    • С площ 233м2 в новообразуван УПИ ХХІІ-паркинг,

на цена, определена от лицензиран оценител, в размер на  18830,00 лв. без ДДС.

Общинска администрация Златоград‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития