A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Обявление по Заявление от Румен и Сийка Хаджиевипетък, 25 Септември 2020  72

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Румен Хаджиев и Сийка Хаджиева е издадена Заповед № 371 от 23.09.2020 г. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План регулация (ПУП-ПР) в обхват на Урегулиран поземлен имот (УПИ) V-1074, кв.85 по ПУП на гр.Златоград (Поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 31111.33.344 по Кадастрална карта на гр.Златоград; УПИ VІІ-Озеленяване, кв.85 по ПУП на гр.Златоград (част от ПИ с идентификатор 31111.33.344, част от ПИ с идентификатор 31111.33.345, част от ПИ с идентификатор 31111.33.346 и ПИ с идентификатор 31111.33.347 по Кадастрална карта на гр.Златоград) и улична регулация между УПИ VІ-Жил.блок, кв.84А и УПИ VІІ-Озел., кв.85 по ПУП на гр.Златоград, в която попадат части от ПИ с идентификатор 31111.33.344, ПИ с идентификатор 31111.33.345, ПИ с идентификатор 31111.33.346 и ПИ с идентификатор 31111.33.337 по Кадастрална карта на гр.Златоград.

С изготвения проект за изменение на ПУП-ПР се предвижда северната регулационна линия на УПИ V-1074, кв.85 по ПУП на гр.Златоград да мине по имотна граница на ПИ с идентификатор 31111.33.344 по Кадастрална карта на гр.Златоград.

За УПИ VІІ-Озеленяване (нереализиран) се променят западната и северната регулационни линии, като те минат по границите на ПИ с ид.31111.33.345, ПИ с ид.31111.33.346 и ПИ с ид.31111.33.347 по Кадастрална карта на гр.Златоград.

Уличната регулация се изменя по на место реализираната вътрешна улица (заснети и нанесени в кафяво граници).

В 14 дневен срок от настоящото обявяване, предложението за изменение на ПУП-ПР и Заповедта на Кмета на Община Златоград може да се разгледат в Дирекция “Устройство на територията” при Общинска администрация Златоград  ет.6, стая № 1.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития