A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Общинска собственостАдминистративно-технически услуги "Общинска собственост"

2078 Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост

Необходими документи за заявяване на услугата:

 1. Заявление по образец.
 2. Документ за собственост /Нотариален акт или Договор за отстъпено право на строеж/.
 3. Скица на поземления имот /ПИ/ по одобрена кадастрална карта (за гр. Златоград) или на урегулирания поземлен имот /УПИ/ по действащия план (за останалите населени места в община Златоград).
 4. Удостоверение за регулационно положение.
 5. Удостоверение за идентичност /ако е необходимо/.
 6. Квитанция за платена такса.

Вид на услугата :          обикновена        бърза            експресна
Срок за извършване:   7 дни                   3 дни             до 24 часа
Такса:                              5.00 лв.              10.00 лв.       15.00 лв.

2105 Установяване на жилищни нужди - картотекиране и издаване на удостоверение

Необходими документи за заявяване на услугата:
1. Заявление по образец;
2. Документ за платена такса;
3. Документ за самоличност (за справка);
4. Документ от Служба по вписвания за извършени сделки на територията на Община Златоград за предходните 10 години;
5. Служебна бележка за доходи за предходните 12 месеца или служебна бележка за регистрация в Дирекция "Бюро по труда" за безработен;
6. Удостоверение по декларирани данни
7. Удостоверение за настоящ адрес
8. Удостоверение за постоянен адрес
Такса: 3.00 лв.

2021 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти

Необходими документи за заявяване на услугата:

 1. Заявление по образец.
 2. Документ за собственост /Нотариален акт или Договор за отстъпено право на строеж/.
 3. Скица на поземления имот /ПИ/ по одобрена кадастрална карта (за гр. Златоград) или на урегулирания поземлен имот /УПИ/ по действащия план (за останалите населени места в община Златоград).
 4. Удостоверение за регулационно положение.
 5. Удостоверение за идентичност /ако е необходимо/.
 6. Квитанция за платена такса.

Вид на услугата :      обикновена,    бърза,             експресна
Срок за извършване: 7 дни,            3 дни,              до 24 часа
Такса:                        10.00 лв.,        20.00 лв.,        30.00 лв.

2878 Обработване на заявление-декларация за обстоятелствена проверка
Необходими документи за заявяване на услугата:

 1. Заявление по образец.
 2. Молба - Декларация по образец
 3. Цветно копие от скица на поземления имот /ПИ/ по одобрена кадастрална карта (за гр. Златоград) или на урегулирания поземлен имот /УПИ/ по действащия план (за останалите населени места в община Златоград).
 4. Документ за собственост /стар нотариален акт/ - ако е необходимо.
 5. Удостоверение за регулационно положение.
 6. Удостоверение за идентичност /ако е необходимо/.
 7. Квитанция за платена такса.

Вид на услугата :          обикновена        бърза            експресна
Срок за извършване:   7 дни                   3 дни             до 24 часа
Такса:                              25.00 лв.              50.00 лв.       75.00 лв.‹ Назад
Услуги
Предстоящи събития