A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Обявление по заявление от Община Златоградсряда, 23 Юни 2021  200

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Мирослав Янчев – Кмет на Община Златоград е издадена Заповед № 173 от 21.06.2021 г. за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – план регулация (ПУП – ПР) в обхват на Урегулиран поземлен имот (УПИ) І-201, УПИ ІІ-201, кв.18; УПИ І-249, кв.27 и улична регулация по ПУП на с.Старцево.

С изготвеният проект за изменение на ПУП – ПР се предвижда да се промени уличната регулация между осови точки 6, 7 и 8, кв.27 и кв.18, като същата мине по сега действащото трасе, която е благоустроена с положена асфалтова настилка. Променят се и улично регулационните линии на УПИ І-201, УПИ ІІ-201, кв.18 и УПИ І-249, кв.27 по ПУП на с.Старцево.

УПИ І-201, УПИ ІІ-201, кв.18, променят своята конфигурация, като на север заемат част от ПИ с идентификатор 69105.3.125, местност „Лозето“, с начин на трайно ползване – нива, за която част е проведена процедура за смяна на предназначението, съгласно Решение № КЗЗ – 06  от 20.03.2018 г. на Комисията за земеделските земи на Областна дирекция Смолян.

В 14 дневен срок от настоящото обявяване, предложението за изменение на ПУП-ПР и Заповедта на Кмета на Община Златоград може да се разгледат в Дирекция “Устройство на територията” при Общинска администрация Златоград  ет.6, стая № 1.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития