A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Постоянни комисии1. ПК по БЮДЖЕТ и ФИНАНСИ

Компетенции:

Бюджет, местни данъци и такси, общинска собственост, икономическо развитие, селско и горско стопанство, нормативна база по финанси

 

Състав:

Председател: Антон Симеонов

Зам.-председател: Вергиния Топчиева

Членове:

 • Жечка Хаджийска
 • Недялко Славов
 • Милко Караджов

2. ПК  по  УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

Компетенции:

Устройство и развитие на територията, ПУП,  ТСУ, Благоустройство, Архитектура, Кадастър , Строителство, Реставрации, В и К, Нормативна база

 

Състав:

Председател: Вергиния Топчиева

Зам.-председател: Антон Симеонов

Членове:

 • Д-р Ерол Чинар
 • Станислав Гюнелиев
 • Емил Хумчев

3. ПК по ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ЕКОЛОГИЯ

Компетенции:

Здравеопазване  – общинска болница, доболнична помощ, спешна помощ, Политика за здравни кадри,   хоспис,  превенция наркомания,   алкохолна зависимост, здравословен начин на живот, детски ясли

 

Състав:

Председател: Д-р Ерол Чинар

Зам.-председател: Асен Хасапчиев

Членове:

 • Величко Сидеров
 • Йорданка Романова
 • Емил Хумчев

4. ПК по ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

Компетенции:

Образование, училищна мрежа, детски градини, ученическо общежитие, ОДК, др. извънучилищни дейности, КИН, читалища, културни прояви, Вероизповедания, административно и информационно обслужване, квалификация

 

Състав:

Председател: Йорданка Романова

Зам.-председател: Жечка Хаджийска

Членове:

 • Александър Илийков
 • Станимир Чаушев
 • Искрен Караметулов

5. ПК по ПРОЕКТИ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

Компетенции:

Проекти, НПО, международно сътрудничество, социални дейности, социални услуги, заетост , нормативна база

 

Състав:

Председател: Жечка Хаджийска

Зам.-председател: Веселин Иванов

Членове:

 • Вергиния Топчиева
 • Борислав Хаджиев
 • Милко Караджов

6. ПК по МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ, СПОРТ И ТУРИЗЪМ

Компетенции:

Младежки инициативи, Европейска Харта за участие на младите хора, транспорт, туризъм, туристически маркетинг, спортна база, масов спорт, спортни клубове

 

Състав:

Председател: Александър Илийков

Зам.-председател: Станислав Гюнелиев

Членове:

 • Д-р Ерол Чинар
 • Йорданка Романова
 • Искрен Караметулов

7. ПК по ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Компетенции:

Прилагане на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Състав:

Председател: Веселин Иванов

Секретар: Антон Симеонов

Членове:

 • Величко Сидеров
 • Станимир Чаушев
 • Недялко Славов
Общински съвет
Предстоящи събития