A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Съобщение за замяна на имоти в кв. 22 на с. Старцевопонеделник, 12 Октомври 2020  209

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

№ 139/12.10.2020 год.

Община Златоград, Област Смолян, обявява, че във връзка с изготвено предложение за промяна на Подробен устройствен план (ПУП) в обхват на УПИ XII (ПИ 148 и част от ПИ 145), кв.22 по ПУП на с.Старцево, с цел обособяване на нови урегулирани поземлени имоти (УПИ) УПИ XV- здравна служба, УПИ XVI-детска площадка, УПИ XVII-търговия и общ.обсл.,  УПИ XVIII-жилищно застрояване и пътека в кв.22 по плана на с.Старцево, предлага замяна на: 

общински терен – с площ 76 кв.м., представляващ част от ПИ 148, участващ в образуването на УПИ XII, кв.22 по действащия ПУП на с.Старцево, предвиден за включване в нов УПИ ХVIII, кв.22 по ПУП на с.Старцево, по изготвено предложение за изменение на ПУП и цена определена от лицензиран оценител в размер на 760,00  лв. без ДДС,

с част от ПИ 145, земя с площ 76 кв.м., участваща в образуването на УПИ XII, кв.22 по ПУП на с.Старцево, предвидена за включване към улична регулация-пътека, съгласно изготвено предложение за промяна на ПУП и  цена определена от лицензиран оценител в размер на 760,00  лв. без ДДС.

Общинска администрация Златоград‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития