A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Обявление по заявление от “ВАЛЬОР 77” ЕООДпонеделник, 01 Март 2021  127

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от “ВАЛЬОР 77” ЕООД е издадена Заповед № 54 от 24.02.2021 г. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – план регулация (ПУП – ПР) в обхват на Урегулиран поземлен имот (УПИ) ІХ-Озеленяване с търг.обект, кв.34 по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.33.282 и ПИ с идентификатор 31111.33.455 по Кадастрална карта на гр.Златоград).

С изготвеният проект за изменение на ПУП – ПР се предвижда от УПИ ІХ-Озеленяване с търг.обект, кв.34 по ПУП на гр.Златоград да се образуват два урегулирани поземлени имота – УПИ ХІV-Обществено обслужване и УПИ ХV-Озеленяване, кв.34 по ПУП на гр.Златоград.

В 14 дневен срок от настоящото обявяване, предложението за изменение на ПУП-ПР и Заповедта на Кмета на Община Златоград може да се разгледат в Дирекция “Устройство на територията” при Общинска администрация Златоград  ет.6, стая № 1.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития