A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

СЪОБЩЕНИЕпетък, 01 Октомври 2021  157

Община Златоград, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ  съобщава, че с Решение № З 341 от 25.08.2021 г. на Общинския съвет – Златоград, е одобрен подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – трасе на външно кабелно ел. захранване за обект: „Ел. провод“ към проект „Дърводелски цех“ в ПИ с идентификатор 31111.32.250 по кадастралната карта на Златоград. Трасето на „Ел. провода“ започва от МТП „Бошнакови колиби“ и преминава през: 1. ПИ с идентификатор 31111.10.122, вид собственост – частна, вид територия – земеделска, НТП – ливада; 2. ПИ с идентификатор 31111.10.27, вид собственост – държавна частна, вид територия – горска, НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път; 3. ПИ с идентификатор 31111.5.1, вид собственост – държавна частна, вид територия – горска, НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път. Общата дължина на „Ел. провода“, преминаващ през земеделска и горска територия, е 372 м. Сервитутът на трасето е по 0,50 м от двете страни на оста на ел. провода или общо 1,00 м. В обхвата на сервитута се забранява разполагане на трайни и временни постройки и трайни насаждения. Общата площ на сервитута е 372кв. м.

Проектът е изложен в общината,  ет.VІ, стая № 1.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от публикуване на съобщението в държавен вестник заинтересованите лица могат да направят писмени възражения до Общинска администрация Златоград.

Съобщението е публикувано в неофициалния раздел на Държавен вестник, брой 79 от 21.09.2021 г.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития