A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВЛЕНИЕсряда, 09 Февруари 2022  142

Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Диляна Йосифова е издадена Заповед № 33 от 03.02.2022 г. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – план регулация (ПУП – ПР) в обхват на Урегулиран поземлен имот (УПИ) ХVІ-484,491 и УПИ ХVІІ-484, кв.42 и част от улична регулация между о.т.107 и о.т. 327 по ПУП на с.Старцево.

С изготвения проект за изменение на ПУП-ПР се предвижда да се промени част от регулационната линия между УПИ ХVІ-484, 491 и УПИ ХVІІ-484, кв.42 по ПУП на с.Старцево (в участъка към уличната регулация), като тя мине по кафяво означените черти на приложеното предложение за изменение. Част от УПИ ХVІ-484, 491 и част от УПИ ХVІІ-484, кв.42 остават в улична регулация.

В 14 дневен срок от настоящото обявяване, предложението за изменение на ПУП-ПР и Заповедта на Кмета на Община Златоград може да се разгледат в Дирекция “Устройство на територията” при Общинска администрация Златоград  ет.6, стая № 1.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития