A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

История на Общински съветОсновите на местното самоуправление в Златоград са положени през 1912 г, от временната комисия в състав: Спиридон Джинджев - Председател, Димо Хекимов - член, Никола Чанков - Секретар.

 

Държавен вестникВ приетите от тях актове са уредени, въпроси, свързани с историята, територията на общината, официалния празник на град Златоград. Например,   Протокол №5  е уникален случай в родопската и  националната история, когато местната Временна управа на свое нарочно заседание взема специално решение, за да уточни деня на освобождението и определи неговото празнуване.  В протокол №5 от 13.11.1912г. (копия от които са експонирани  в Музея на просветното дело и Музейната сбирка на съобщенията),  за вечен спомен  се определя денят 8 ноември, Архангеловден, (нов стил 21 ноември)  да се празнува всяка година като местен народен празник.  Честването на този ден е възстановено  през  1992 г.  и продължава и до днес.

 

Като община тя се  споменава за пръв път през 1912 г  под името Даръдеренска градска община. През 1934 г тя за пръв път е публикувана в ДВ (бр.109) под наименованието като самостоятелно  юридическо лице.

 

Документално извлечение 1913 г.: 

Деридерска околия"Деридерската околия до  войната (1912) се състояла от 96 големи и малки отделни общини. Част  ог Гюмюрджински санджак. После преврата и новите разпределения, които станаха в държавата, една част от каазата (околията)  се откъсна и станаха две околии: съща Дери-Дере (стара) и Иридерска (нова). Понастоящем Деридерската околия са състои от 30 общини с прибилзително народонаселение 20 000 души.

Деридерската околия   е с гранаци с  каазите - на изток Гюмюрджинска и Иридерска, на запад Скеченска и Ахъ челебийска, на север Ахъ-Челебийска  и част от Иридерска, на юг Скеченска и Гюмюрджинска. В тези предели на каазата влизат  по глвни села:

Елехче (1 час на север от Деридере) - това село е ръкоделна фабрика за аби, които правят за търговците в Деридере.

Узундере - (3 часа на североизток) забележително село, защото в него се правят пояси и още шаяци.

Мадан  - (5 часа на север)  на пределът между Даръдерска и АхъЧелебийска околия. Казаното село е пръснато по течението на реката, ставало голям пазар. На 2 часа  на юг от мадан се намират рудници за олово и сребро, които  преди 20 години са работили, сега са оставени. Изобилстват от олово с малко сребро. Казаните рудници се наричат от местните учители "Мадата".

Мемково - (2 часа на югозапад). В средата му има развалини, наречена черквица. По на юг от това село има планински връх, наричан Добрич.  До това село се намират Деридерските бани.

Шахин на 5 часа на запад от Деридере.

Сарели, според предания е най-старото село, на предела на Дерридерското и Сарелското землище.  Има черквица Св. Костадин...".

Към настоящия момент територията на общината включва териториите на следните населени места: гр. Златоград, с.Старцево, с. Ерма река, с. Долен, с. Аламовци, с.Кушла, с. Фабрика, с. Страшимир, с. Цацаровци и с. Пресока. Четири от тях са самостоятелни кметства: с. Старцево, с. Ерма река, с. Долен, с. Аламовци

 

Предишни състави на Общински съвет Златоград

Съгласно Закона за местно самоуправление и местната администрация, местното самоуправление се изразява в правото и реалната възможност на гражданите и избраните от тях органи да решават самостоятелно всички въпроси от местно значение, които законът е предоставил в тяхна компетентност в сферата на:

1. общинското имущество, общинските предприятия, общинските финанси, данъци и такси, общинската администрация;

2. устройството и развитието на територията на общината и на населените места в нея;

3. образованието;

4. здравеопазването;

5. културата;

6. благоустрояването и комуналните дейности;

7. социалните услуги;

8. опазването на околната среда и рационалното използване на природните ресурси;

9. поддържането и опазването на културни, исторически и архитектурни паметници;

10. развитието на спорта, отдиха и туризма.

 

Общинският съвет определя политиката за изграждане и развитие на общината във връзка с  посочените  дейности.  От 1999 година броят  на членовете на ОбС зависи от броя на населението и за Община  Златоград тяхната численост е  17 (от 1999-до момента).

Правомощията на Общинският съвет включват:

 1. създава постоянни и временни комисии и избира техните членове;
 2. одобрява общата численост и структурата на общинската администрация  по предложение на кмета на общината;
 3. избира и освобождава председателя на общинския съвет;
 4. - отменен -
 5. определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет по предложение на кмета на общината;
 6. приема и изменя годишния бюджет на общината, осъществява контрол и приема отчета за изпълнението му;
 7. определя размера на местните такси;
 8. приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на райони и кметства;
 9. приема решения за създаване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества с общинско имущество и избира представителите на общината в техните органи;
 10. приема решения за ползване на банкови кредити, за предоставяне на безлихвени заеми, както и решения за поемане на общински дълг чрез сключване на договори за заем или емитиране на общински ценни книжа и за издаване на общински гаранции при условия и по ред, определени със закон;   
 11. приема решения за създаване и одобряване на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея при условията и по реда на Закона за устройство на територията;
 12. приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на общината;
 13. определя изисквания за дейността на физическите и юридическите лица на територията на общината, които произтичат от екологичните, историческите, социалните и другите особености на населените места, както и от състоянието на инженерната и социалната инфраструктура;
 14. приема решения за създаване и за прекратяване на общински фондации и за управлението на дарено имущество;
 15. приема решения за участие на общината в сдружения на местни власти в страната и в чужбина, както и в други юридически лица с нестопанска цел и определя представителите на общината в тях;  
 16. създава райони и кметства при условия и по ред, определени със закон;
 17.  прави предложения за административно-териториални промени, засягащи територията и границите на общината;
 18. приема решения за именуване и преименуване на улици, площади, паркове, инженерни съоръжения, вилни зони, курорти и курортни местности и други обекти с общинско значение;
 19.  обсъжда и приема решения по предложения на кметове на райони и кметства по въпроси от своята компетентност;
 20. приема решения за произвеждане на референдуми и общи събрания на населението по въпроси от своята компетентност;
 21. одобрява символ и печат на общината;
 22. удостоява с почетно гражданство български и чуждестранни граждани;
 23.  решава и други въпроси от местно значение, които не са от изключителната компетентност на други органи;
 24. упражнява текущ и последващ контрол върху изпълнението на приетите от него актове.

Общинският съвет приема правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения.  Основният документ на Общинският съвет е Правилника  за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, който всеки състав на Общински съвет  приема. Действащият към момента правилник на ОбС Златоград е приет с решение № Д08 от декември 2007 г.


Общински съвет
Предстоящи събития