A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВЛЕНИЕсряда, 08 Декември 2021  211

Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Мирослав Янчев – Кмет на Община Златоград е издадена Заповед № 364 от 26.11.2021 г. за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – план регулация (ПУП – ПР) в обхват на Урегулиран поземлен имот (УПИ) І-Озеленяване, кв.13 и улична регулация  с цел отреждане на улична регулация от о.т.1057 на ул.„Миньорска” (поземлен имот с идентификатор 31111.31.470 по Кадастрална Карта (КК) на Златоград) през УПИ І-зеленина, кв.13 по ПУП на гр.Златоград, в обхвата на части от имоти с идентификатори: 31111.31.505; 31111.31.667 и 31111.31.495 по КК на Златоград до ул. „Стефан Стамболов” (поземлен имот с идентификатор 31111.31.677 по КК на Златоград).

С изготвения проект за изменение на ПУП – ПР се предвижда:

  • Нова улична регулация с ширина на улицата 6м за свързване на ул.”Стефан Стамболов” с ул.”Миньорска” за сметка на УПИ І-Зеленина в кв.13 по ПУП на гр.Златоград;
  • Нов УПИ ХХІІ-паркинг с площ 233м2- за част от ПИ 31111.31.495 (по предварителен договор №112/08.09.2021г. за замяна, между Община Златоград и съсобствениците на ПИ 31111.31.495 по КК на Златоград);
  • Нов УПИ ХХІІІ-Зеленина с  площ 171м2 - за част от ПИ 31111.31.495 (запазват се съсобствениците  от ПИ 31111.31.495);
  • Нов УПИ ХХІV-Зеленина с  площ 998м2 - за част от ПИ 31111.31.495 (с площ 270м2) и част от ПИ 31111.31.667 (с площ 501м2) - (по предварителен договор № 112/08.09.2021г. за замяна, между Община Златоград и съсобствениците на ПИ 31111.31.495 по КК на Златоград);
  • Нов УПИ ХХV-Зеленина с  площ 61м2 - за част от ПИ 31111.31.301 (запазва се собствеността от ПИ 31111.31.301);
  • Нов УПИ ХХVІ-Зеленина с  площ 166м2 - за част от ПИ 31111.31.505(запазва се собствеността от ПИ 31111.31.505);
  • Нов УПИ ХХVІІ-Зеленина с  площ 234м2 - за част от ПИ 31111.31.505 (запазва се собствеността от ПИ 31111.31.505);
  • Нов УПИ ХХVІІІ-Зеленина с  площ 178м2 - за част от ПИ 31111.31.423 (запазва се собствеността от ПИ 31111.31.423);
  • Нов подход с ширина 3,50м за УПИ ХХІ-31.510-БТТП (по предварителен договор №112/08.09.2021г. за замяна, между Община Златоград и съсобствениците на ПИ 31111.31.495 по КК на Златоград).

Съгласно предварителния договор № 112/08.09.2021г. за замяна, сключен след влязло в сила Решение № З 321 от 07.07.2021г. на Общински съвет Златоград, ще се заменят 501м2 общински терен (част от ПИ 31111.31.667 по КК на Златоград) с 501 м2 от ПИ 31111.31.495 по КК на Златоград, собственост на физически лица, съгласно нотариален акт № 115/15.06.2020г., вписан в Службата по вписвания Златоград с вх.№ 309/15.06.2020г., акт № 41, том ІІ, дело № 100/2020г.

В 14 дневен срок от настоящото обявяване, предложението за изменение на ПУП-ПР и Заповедта на Кмета на Община Златоград може да се разгледат в Дирекция “Устройство на територията” при Общинска администрация Златоград  ет.6, стая № 1.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития