A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВЛЕНИЕчетвъртък, 25 Ноември 2021  30

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Митко Керимов е издадена Заповед № 355 от 22.11.2021 г. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – план регулация (ПУП – ПР) в обхват на Урегулиран поземлен имот (УПИ) Х-352, 362 и УПИ ХІ-350, 351, кв.46 по ПУП на с.Долен.

С изготвеният проект за изменение на ПУП – ПР се предвижда:

1.Промяна на източната регулационна линия на УПИ Х-352, 362, кв.46 по ПУП на с.Долен, като същата мине по материализирана на място граница на ползване.

2.Останалите регулационни линии на УПИ Х-352, 362, кв.46 по ПУП на с.Долен минават по имотни граници на ПИ 432.

3.Образува се нов УПИ ХVІІІ-432, кв.46 по ПУП на с.Долен.

4.За ПИ 433 и за терен без кадастрален номер, участващи в УПИ Х-352,362, се отрежда УПИ ХІХ-Озеленяване, кв.46.

В 14 дневен срок от настоящото обявяване, предложението за изменение на ПУП-ПР и Заповедта на Кмета на Община Златоград може да се разгледат в Дирекция “Устройство на територията” при Общинска администрация Златоград  ет.6, стая № 1.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития