A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВЛЕНИЕпетък, 01 Октомври 2021  74

Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Мирослав Янчев – Кмет на Община Златоград е издадена Заповед № 271 от 17.09.2021 г. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – план регулация (ПУП – ПР) в обхват на УПИ І-Озеленяване, кв.13 и улична регулация  с цел отреждане на улична регулация от о.т.1057 на ул.„Миньорска” (поземлен имот с идентификатор 31111.31.470 по Кадастрална Карта (КК) на Златоград) през УПИ І-зеленина, кв.13 по ПУП на гр.Златоград, в обхвата на части от имоти с идентификатори: 31111.31.505; 31111.31.667 и 31111.31.495 по КК на Златоград до ул. „Стефан Стамболов” (поземлен имот с идентификатор 31111.31.677 по КК на Златоград).

С изготвения проект за изменение на ПУП – ПР се предвижда:

  • Нова улична регулация с ширина на улицата 6м за свързване на ул.”Стефан Стамболов” с ул.”Миньорска” за сметка на УПИ І-Озеленяване в кв.13 по ПУП на гр.Златоград;
  • Нов УПИ ХХІІ-паркинг с площ 233м2;
  • Нов УПИ ХХІІІ-Зеленина с  обща площ 583м2;
  • Нов подход с ширина 3,50м за УПИ ХХІ-31.510-БТТП;
  • Нов УПИ ХХІV-Зеленина с  обща площ 998м2.

Съгласно предварителния договор № 112/08.09.2021г. за замяна, сключен след влязло в сила Решение № З 321 от 07.07.2021г. на Общински съвет Златоград, ще се заменят 501м2 общински терен (част от ПИ 31111.31.667 по КК на Златоград) с 501м2 от ПИ 31111.31.495 по КК на Златоград, собственост на физически лица.

В 14 дневен срок от настоящото обявяване, предложението за изменение на ПУП-ПР и Заповедта на Кмета на Община Златоград може да се разгледат в Дирекция “Устройство на територията” при Общинска администрация Златоград  ет.6, стая № 1.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития