A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

СЪОБЩЕНИЕпетък, 04 Юни 2021  148

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Златоград, на основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията, обявява, че е изработен проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за  обект: „Изграждане на кабелна захранваща линия НН 1кV за нуждите на стационарна контролна единица АУЗПТ/СКТ № 1099 на Път ІІІ-867 „Златоград-Мадан“ км 26+900“. Трасето на провода започва  от табло тип ТЕПО от изв. А ТНН на Трафопост „МТП Полигона, извод СН „Пирийца“, подстанция „Златоград“, находяща се в ПИ с идентификатор 31111.4.67, имот частна собственост, вид Територия Урбанизирана, НТП–за електроенергийно производство, и завършва в стационарната контролна точка № 1099, изцяло разположен в ПИ с идентификатор 31111.4.1, имот изключително държавна собственост, вид територия-територия на транспорта, НТП-за път от републиканската пътна мрежа. Цел на проекта – да определи трасето на захранващата кабелна линия НН 1 кV в землището на гр.Златоград, като се обособи сервитутна зона от двете страни на захранващата кабелна линия, съгласно нормативната уредба.

Проектът може да се разгледа в Общинска администрация Златоград,  ет.VІ, стая № 1.

Съобщението е публикувано в неофициалния раздел на „Държавен вестник” бр.46 от 01.06.2021 г.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития