A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Обявление по заявление от Альоша Пунев и Денчо Първановсряда, 07 Април 2021  129

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Альоша Пунев и Денчо Първанов е издадена Заповед № 99 от 07.04.2021 г. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – план регулация (ПУП – ПР) в обхват на обхват на Урегулиран поземлен имот (УПИ) Х-1471, кв.136 по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.35.784 по Кадастрална карта на гр.Златоград).

С изготвеният проект за изменение на ПУП-ПР се предвижда да се промени южната регулационна линия на УПИ Х-1471, кв.136 по ПУП на гр.Златоград, като тя мине по имотна граница на ПИ с идентификатор 31111.35.784 по Кадастрална карта на гр.Златоград.

В 14 дневен срок от настоящото обявяване, предложението за изменение на ПУП-ПР и Заповедта на Кмета на Община Златоград може да се разгледат в Дирекция “Устройство на територията” при Общинска администрация Златоград  ет.6, стая № 1.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития