A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Обявление по Заявление от Росен Белеввторник, 15 Септември 2020  51

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Росен Белев е издадена Заповед № 342 от 11.09.2020г. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План регулация (ПУП-ПР) в обхват на УПИ ХVІІ, кв.153 по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.31.239 по Кадастрална карта на гр.Златоград) и УПИ ХVІІІ, кв.153 по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.31.231 по Кадастрална карта на гр.Златоград).

С изготвения проект за изменение на ПУП-ПР се предвижда да се промени регулационната линия между УПИ ХVІІ и УПИ ХVІІІ, кв.153 по ПУП на гр.Златоград,  като тя мине по граница на ползване (реализирана на място ограда).

В 14 дневен срок от настоящото обявяване, предложението за изменение на ПУП-ПР и Заповедта на Кмета на Община Златоград може да се разгледат в Дирекция “Устройство на територията” при Общинска администрация Златоград  ет.6, стая № 1.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития